Tilfreds med avklaring om strandsonen

Sivilombudsmannen er tilfreds med at det nå er avklart at innstrammingen som ble foretatt i 2008 om bygging i strandsonen, også gjelder for eldre reguleringsplaner.

Det har vært uenighet mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sivilombudsmannen etter en uttalelse fra februar 2015 om bygging innenfor 100metersbeltet i strandsonen. Etter en klage om bygging av et lysthus i strandsonen i Lier, uttalte ombudsmannen  at det ikke var anledning til å bygge innen 100metersbeltet, selv om reguleringsplanen var fra før byggeforbudet ble innført i 2008 og uten definert byggegrense mot sjø (sak 2014/2809). Dette var departementet uenig i, og ga beskjed til landets fylkesmenn at departementets lovforståelse skulle legges til grunn.

På bakgrunn av denne saken og en annen, mindre sak, avga ombudsmannen en særskilt melding til Stortinget om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke følger ombudsmannens uttalelser (Dok 4:2 2015-2016). Sammen med en rekke andre endringer i plan- og bygningsloven, er nå Regjeringens forslag om at byggeforbudet i strandsonen ikke skal gjelde for planer fra før 2008, behandlet i Stortinget. Flertallet støttet ikke dette.

– Jeg er tilfreds med at det nå er avklart at innstrammingen som ble foretatt i 2008 om bygging i strandsonen, også gjelder for eldre reguleringsplaner, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Les uttalelse her: Byggeforbudet i strandsonen – forholdet til eldre reguleringsplaner (2014/2809)

Les Særskilt melding (Dok 4:2 201-2016) Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger ikke Sivilombudsmannens uttalelser.

Stortingets behandling av lovforslaget