Avslutning av forebyggingsenhetens besøk til Olivia Solhaugen, Hadeland

Olivia Solhaugen, Hadeland har i etterkant av forebyggingsenhetens besøk i januar 2020 gjennomført en rekke endringer på bakgrunn av Sivilombudsmannens anbefalinger. Dette viser institusjonens orientering til oss.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Olivia Solhaugen i januar 2020. Rapporten fra besøket, som ble offentliggjort i mai 2020, beskrev en institusjon med god praksis på en rekke områder. Som alle rapporter fra besøk under forebyggingsmandatet inneholdt rapporten også anbefalinger for å minske risikoen for at mennesker som er fratatt friheten skal bli utsatt for tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Olivia Solhaugen orienterte i juli 2020 om oppfølging av anbefalingene gitt i rapporten. Blant annet oppgir institusjonen at de har endret sin mal for utfylling av tvangsprotokoller, og at en rekke prosedyrer og rutiner er blitt oppdatert.

Ombudsmannens svar på orienteringen er nå offentliggjort. Sivilombudsmannen ser positivt på at det i etterkant av besøket er igangsatt en rekke tiltak. Det understrekes likevel at det forutsettes at institusjonen sikrer opplæring i korrekt utfylling av tvangsprotokoll i ny mal for samtlige ansatte. Vi har i brev sendt 31. august 2020 informert om at oppfølgingen fra Sivilombudsmannens side er avsluttet.

Se ombudsmannens avsluttende brev her