Besøk til Telemark fengsel, Skien avdeling

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomfører 2.-4. juni et varslet besøk til Telemark fengsel, Skien avdeling. Besøket er et ledd i enhetens besøk til steder der mennesker er fratatt friheten for å forebygge tortur og umenneskelig behandling.

Mandat

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble opprettet i 2014 etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT). Enheten foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Enheten har gjennomført totalt 15 besøk siden opprettelsen i fjor, og dette besøket er et ledd i gjennomføringen av enhetens besøksplan for 2015.

Se listen over steder forebyggingsenheten har besøkt.

Telemark fengsel, Skien avdeling

Telemark fengsel, Skien avdeling ligger i Skien kommune og er en enhet med avdelinger for høyt sikkerhetsnivå og særlig høyt sikkerhetsnivå.  Fengselet har ordinær kapasitet på 82 plasser.

Under besøket

Under besøket søker enheten å avdekke risikofaktorer for krenkelse gjennom egne observasjoner, dokumentgjennomgang og samtaler med de berørte. Det inkluderer samtaler med de som er fratatt friheten, ledelse, ansatte og helsepersonell. Samtaler med frihetsberøvede gis særlig prioritet.

Besøket inkluderer også en befaring av fengselet. Befaringen vil omfatte både avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå og avdelingene for høyt sikkerhetsnivå, inkludert mottaksavdeling, helseavdeling, restriktiv avdeling, sikkerhetsceller, luftegård, fellesarealer, innsattes celler samt lokaler der arbeid, skole, programvirksomhet, fritidsaktiviteter og matlaging finner sted.

Besøksrapport

I etterkant av besøket til fengselet vil forebyggingsenheten utarbeide en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket samt videre anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettsider.