Om konsekvensene av covid-19 for frihetsberøvede – svarbrev fra tre departementer

I begynnelsen av april sendte Sivilombudsmannen en skriftlig henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet vedrørende sin bekymring for tilbudet til frihetsberøvede under covid-19-pandemien.

Bakgrunnen for henvendelsen var at staten har en plikt til å treffe effektive tiltak for å forebygge brudd på forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. [1] Forbudet er absolutt og kan ikke fravikes. Det er derfor avgjørende at tiltak ikke iverksettes i strid med menneskerettighetene, men er nødvendige, forholdsmessige og har hjemmel i lov.

Svarbrevene fra alle tre departementene er nå mottatt.

Svarbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet

Svarbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet

Svarbrev fra Barne- og familiedepartementet

[1] Se FNs torturkomité, Generell kommentar nr. 2, Implementation of article 2 by States parties, 24. januar 2008, CAT/C/GC/2 og FNs underkomité for forebygging (SPT), The approach of the Subcommittee on Prevention of Torture to the concept of prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment under the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 30. desember 2010, CAT/OP/12/6.