Oppfølging av forebyggingsenhetens besøk til Jong ungdomshjem.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte i september 2019 et uvarslet besøk til Jong ungdomshjem. Rapporten inneholdt en rekke anbefalinger for å minske risikoen for at mennesker som er fratatt friheten skal bli utsatt for krenkelser.

Bufetat region øst orienterte i september 2020 Sivilombudsmannen om oppfølging av anbefalingene. Brevet ga ikke tilstrekkelig informasjon om hvordan anbefalingene er fulgt opp ved institusjonen, og vi har derfor bedt om en grundigere orientering fra Bufetat. Frist for denne er satt til 30. november.

Bufetats brev av september kan lese her.

Ombudsmannens svar til Bufetat kan leses her.

Les mer om Sivilombudsmannens besøk til Jong Ungdomshjem her