Oppfølging av forebyggingsenhetens besøk til Sykehuset Levanger, BUP sengepost

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Sykehuset Levanger, BUP sengepost i februar 2020. Rapporten fra besøket, som ble offentliggjort i mai 2020, tegnet et positivt bilde av sengeposten. Et sentralt funn var at sengeposten hadde lykkes i å skape en trygg og omsorgsfull ramme for behandling av sårbare barn og unge, med svært lite tvangsbruk. Kulturen var preget av høy grad av åpenhet, respekt og omsorg. Måten barna ble ivaretatt fremsto som et eksempel til etterfølgelse for andre steder i det psykiske helsevernet.

Som alle rapporter fra besøk under forebyggingsmandatet inneholdt rapporten noen anbefalinger for å minske risikoen for at mennesker som er fratatt friheten skal bli utsatt for tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling. Sykehuset Levanger orienterte i august 2020 om hvordan rapportens funn og anbefalinger var fulgt opp. Sengeposten orienterte blant annet om at det pågikk en diskusjon i helseforetaket om faglige og etiske vurderinger ved overføring av barn til voksenpost. Ombudsmannen ba om å bli holdt orientert dersom det blir innført større endringer når det gjelder denne ordningen.

Ombudsmannens oppfølging av rapporten er nå avsluttet. Til tross for at funnene i all hovedsak var svært positive, påpekte Ombudsmannen i sitt avsluttende brev på at det fortsatt var behov for bredere faglig refleksjon omkring forsvarligheten av å tilby frivillig sondeernæring.

 

Svarbrev fra Sykehuset Levanger kan leses her

Sivilombudsmannens avsluttende brev kan leses her

Les mer om Sivilombudsmannens besøk til Sykehuset Levanger her