Svar fra departementene om forholdene på Politiets utlendingsinternat på Trandum

I mai 2021 sendte Sivilombudet en skriftlig forespørsel til Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forholdene ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Les mer om Ombudets henvendelse til departementene her.

Bakgrunnen var Sivilombudets bekymring for at forholdene ved utlendingsinternatet ikke var i samsvar ved menneskerettslige krav. Av den grunn ba Ombudet om nærmere informasjon om forholdene for de internerte.

Svaret fra Justis- og beredskapsdepartementet kan leses her 

Svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet kan leses her