På bakgrunn av enkeltklager og besøk til fengsler gjennomført under forebyggingsmandatet har Sivilombudsmannen av eget tiltak besluttet å undersøke kriminalomsorgens kontroll med innsattes kommunikasjon. Dette kan Sivilombudsmannen gjøre i henhold til sivilombudsmannsloven § 5.

I enkeltsakene har innsatte særlig klaget over ulike begrensninger i muligheten til å ringe, blant annet som følge av kort ringetid, høyere ringekostnader enn det som er vanlig utenfor fengselet og nektelse av telefonsamtale på eget morsmål på grunn av manglende tilgang til tolk.

Kontakt kan forebygge isolasjonsskader

I rapporter fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet er det beskrevet frustrasjon fra flere innsatte over det som blir opplevd som et unødvendig strengt kontrollregime som gjør det vanskelig å opprettholde god kontakt med familie, barn og venner.

Rapportene understreker at tilrettelegging for innsattes kontakt med omverdenen kan bidra til å forebygge utfordringer som ensomhet, depresjon og andre psykiske belastninger og isolasjonsskader som ofte medfølger det å sone lange fengselsdommer.

Undersøkelse av eget tiltak

Sivilombudsmannen har, i lys av praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), stilt Kriminalomsorgsdirektoratet en rekke spørsmål om forståelsen av reglene for telefonkontroll, praktiseringen av telefonkontroll og ringekostnader.

Kriminalomsorgsdirektoratet må svare innen 21. mai 2021.

Oppdatert med nye dokumenter i saken – se dokumenter øverst i artikkelen.