Vil ha svar om barn i politiarrest

Sivilombudet publiserte nylig en rapport om hvordan barns rettigheter ivaretas når de blir pågrepet og satt i politiarrest. Nå ber ombudet om en redegjørelse fra Justis- og beredskapsdepartementet om hva som vil bli gjort på nasjonalt nivå for å bedre forholdene for barn i arrest.

Les brevet fra Sivilombudet her:

Sivilombudet publiserte 1. desember en rapport etter et besøk til Oslo politidistrikt, som viser mangler ved håndteringen av barn i arrest. Rapporten viste at det er behov for regelendringer og oppfølging på nasjonalt nivå.

–Frihetsberøvelse er et inngripende tiltak, og mennesker som blir fratatt friheten kan være særlig utsatt for brudd på menneskerettighetene. Barn som fratas friheten er spesielt sårbare og har derfor krav på et særlig vern, sier sivilombud Hanne Harlem.

–Vår rapport avdekket at det også er behov for nasjonale grep for å sikre at barns rettigheter ivaretas fullt ut når de pågripes og settes i politiarrest.

Sivilombudet sendte en skriftlig henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet tirsdag 14. desember, og etterlyser tiltak innenfor blant annet disse områdene:

  • pålitelige tall for barn i politiarrest
  • dokumentasjon om barn i politiarrest
  • behovet for barnevennlige arrestlokaler
  • tilpasset informasjon til barn
  • barns vern mot inngripende maktbruk

Sivilombudet ber om en skriftlig redegjørelse fra departementet innen 1. mars 2022 om tiltak for å endre regelverk og praksis på de ulike områdene.