Emne- og stikkordregister[1]

Alminnelig forvaltningsrett

 •         enkeltvedtak
  •               spørsmål om en omklassifisering var enkeltvedtak………………    189
  •              klagerett …………………………………………………………………………………..      85
 •         foreløpig svar ……………………………………………………… ………………………………….      69
 •         føringer fra overordnet organ ……………………………. ……………………………………    133
 •         habilitet
  •                for ansattes representanter i styret i interkommunalt tiltak …..    402
 •         klagebehandling
  •                manglende behandling i kollegialt klageorgan……………………..    172
  •                manglende underretning om vedtak, klagerett og klagefrist    114
  •                plikt til å realitetsbehandle klage …………………………………………..    399
  •                rettslig klageinteresse …………………………………………………….. 135, 283
 •         kontradiksjon……………………………………………………………………………………………    122
 •         oversittelse av klagefrist………………………………………………………………………….     286
 •         saksbehandling
  •                begrunnelse  ……………………………………………….96, 144, 172, 206, 241
  •                informasjonsplikt…………………………………………………………………..     149
  •                registreringsrutiner………………………………………………………………..     231
  •                sakens opplysning…………………………………………… 106, 118, 172,206
  •                undersøkelsesplikt…………………………………………………………… 149, 206
  •                veiledningsplikt…………………………………………………………………. 149, 231
 •         saksbehandlingstid …………………………………………………………… 220, 231, 241,391

Avgifter og gebyrer

 •         dokumentavgift………………………………………………………………………………………..     271
 •         engangsavgift for campingbil………………………………………………………………….     268
 •         merverdiavgift
  •                 speilkopiering………………………………………………………………………     244
  •                ugyldig avslag på tilbakegående avgiftsoppgjør…………………..     251
 •         vann- og kloakkavgift
  •                selvkostprinsippet…………………………………………………………………     275

Barnebidrag, se Underholdsbidrag

Barnevern

 •         ansvar for enslige mindreårige asylsøkere……………………………………………..    193
 •         oppfølgingsansvar overfor barnets mor………………………………………………….     195

Bo- og driveplikt, se også Konsesjon

 •         pålegg om konsesjonssøknad grunnet brudd på boplikt………………………..    118

Bygge- og plansaker

 •         deling 

  • vilkår om deltakelse i fellesareal ………………………………………………………..     327
 •         dispensasjon
  • avkjørsel………………………………………………………………………………………………     333
  • for gjenoppbygging/forlengelse av  brygge ………………………………………..      317
  • for riving og gjenoppbygging av båthus………………………………………………      321
  • fra reguleringsplikt for større bygge- og anleggsarbeider………………….      294
  • midlertidig…………………………………………………………………………………………..      301
  • snøscooterkjøring……………………………………………………………………………….     128
  • tomteutnyttelse……………………………………………………………………………………      337
  • vilkår…………………………………………………………………………………………………….     324
 •         gebyr
  •                selvkostprinsippet………………………………………………………………….     350
  •                ulovlig byggearbeid………………………………………………………………..     345
 •         oppføring av kårbolig i LNF- område……………………………………………………….     342
 •         reguleringsplan
  •                tolking ……………………………………………………………………………………     305
 •         søknads- og meldeplikt…………………………………………………………………………..     355
 •         ulovlighetsforfølgning………………………………………………………………………………     355
 •         unnlatelse av å behandle byggesøknad i påvente av mulig byggeforbud      290
 •         unnlatelse av å forfølge et ulovlig tiltak…………………………………………………….     357
 •         vilkår for tillatelse………………………………………………………………………………………    311

Domstoler

 •         antakelse av fast forsvarer…………………………………………………………………………    404

Erstatning

 •         etter straffeprosessuelt beslag………………………………………………………………….    377
 •         etter strafforfølgning……………………………………………………………………… 374, 389, 391
 •         fra trygden etter refusjon i etterbetalt trygdeytelse…………………………………….      370
 •         voldsoffererstatning…………………………………………………………………………………..     396
 •         yrkesskadeerstatning………………………………………………………………………………..     380

Fengselsforhold, se Kriminalomsorg

Foreldelse

 •         av krav om erstatning etter strafforfølgning…………………………………………………     389

Fri rettshjelp

 •         forholdet mellom forvaltningsloven § 36 og rettshjelploven § 3………………..        366
 •         ved søknad om erstatning etter strafforfølgning…………………………………………       374         

Gebyr, se Avgifter og gebyrer

God forvaltningsskikk, se Alminnelig forvaltningsrett

Helsevesen

 •         legemiddelreklame……………………………………………………………………………………..     183
 •         omgjøring av plass i sykehjem til plass i omsorgsbolig…………………………….     172
 •         retting og sletting av journalopplysninger……………………………………………………     178
 •         tilbud til innsatte i fengsel……………………………………………………………………………     217
 •         tildeling av driftstilskudd
  •                fysioterapi…………………………………………………………………………………..     109

Innsyn, se Offentlighet i forvaltningen

Klage, se Alminnelig forvaltningsrett

Konsesjon, se også Bo- og driveplikt

 •         konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven § 5……………………………………………….     118
 •         pålegg om opphør av ulovlig rettshjelpsvirksomhet……………………………………     122
 •         tilbakekall av kjøreseddel for drosje…………………………………………………………….    123

Kriminalomsorg

 •         dobbeltceller……………………………………………………………………………………………….     212
 •         fysisk aktivitet………………………………………………………………………………………………     212
 •         helsetilbud………………………………………………………………………………………………….     217       
 •         hygiene og privatliv……………………………………………………………………………………..     212
 •         kontrolltiltak
  •                glassvegg…………………………………………………………………………………     206
 •         overføring ……………………………………………………………………………………………………     201
 •         permisjon …………………………………………………………………………………………………..     210
 •         sittetid i politiets arrester ……………………………………………………………………………     197
 •         urinprøvekontroll…………………………………………………………………………………………     203
 •         utelukkelse fra fellesskapet………………………………………………………………….. 201, 217
 •         åpne telefonbokser……………………………………………………………………………………..    212

Kulturminner

 •         pålegg om undersøkelser etter kulturminneloven………………………………………   360

Landbruk, se Bo- og driveplikt og Konsesjon

Ligning, se Skatt og ligning

Menneskerettigheter

 •         forbud mot diskriminering………………………………………………………………………….     206
 •         retten til arbeid……………………………………………………………………………………………     106
 •         uskyldspresumsjonen……………………………………………………………………………….     210

Merverdiavgift, se Avgifter og gebyr

Offentlighet i forvaltningen

 •         innsyn
  •                i interne dokumenter………………………………………………………………….       54
  •                i søkerliste………………………………………………………………………….. 61, 62, 65
  •                i stemmesedler ved ordførervalg………………………………………………       49
  •                taushetsplikt ……………………………………………………………………………..       75
 •         journalføring i saker om tilsetting………………………………………………………………..       71
 •         lovens virkeområde …………………………………………………………………………………….49, 73
 •         meroffentlighet
  •                interne dokumenter…………………………………………………………………..       57
  •                ved brev mellom departementer……………………………………………….       51
 •         møteoffentlighet………………………………………………………………………………………….        89       
 •         partsinnsyn
  •                for innsatt i fengsel……………………………………………………………………        68
  •                i asylsak…………………………………………………………………………………….     238
  •                i sak om antakelse av fast forsvarer………………………………………….     404
  •                hensynet til etterforskning………………………………………………………….     220
 •         publisering av foreløpig vurdering……………………………………………………………….     183
 •         saksbehandling
  •                journalføring av dokumenter i innsynssaker……………………………..       73
  •                saksbehandlingen i innsynssak………………………………………………..      75
  •                saksbehandlingstid…………………………………………………………… 54, 59,  69       

Ombudsmannens arbeidsområde

 •         saker som har vært behandlet av Kongen i statsråd…………………………………….      48

Plansaker, se Bygge- og plansaker

 • Politi og påtalemyndighet
  •         sittetid i politiets arrester……………………………………………………………………    197

Psykisk helsevern, se Helsevesen

Reindrift

 •         overføring av driftsenhet fra avdød reineier…………………………………………………..     140

Sakskostnader

 •         dekning av saksomkostninger ved opphevelse av vedtak…………………………….   367
 •         forholdet mellom forvaltningsloven § 36 og rettshjelploven § 3……………………   366
 •         nødvendighetskriteriet i forvaltningsloven § 36……………………………………………..   364

Sjøfart, Havnevesen

 •         havnesjefens myndighet til å stille vilkår ved utlegging av flytebrygge ………….  311

Skatt og ligning

 •         avvisning av anmodning om overprøving……………………………………………………..    263
 •         ettergivelse av skatt……………………………………………………………………………………..     261
 •         nye endringsfrister etter ombudsmannsuttalelse……………………………………….     266
 •         skattlegging av utenlandstillegg………………………………………………………………….     266

Skole og universitet, se Utdanning

Soningsforhold, se Kriminalomsorg

Sosiale tjenester

 •         midlertidig husvære……………………………………………………………………………………     161
 •         refusjon i trygd…………………………………………………………………………………………….     370
 •         økonomisk sosialhjelp……………………………………………………………………………….     159

Studiefinansiering, se Utdanningsstøtte

Taushetsplikt

 •         taushetsplikt ……………………………………………………………………………………………….       75
 •         utlevering av bilder………………………………………………………………………………………       82
 •         utlevering av trygdemappe…………………………………………………………………………..       80

Tilbakebetaling

 •         tilbakekreving av feilutbetalt AFP………………………………………………………………….     392
 •         tilbakekreving av feilutbetalt v oldsoffererstatning………………………………………..    396

Tillatelse, se Konsesjon

Tilsetting

 •         kunngjøring
  •                unnlatt kunngjøring……………………………………………………………………..       91
 •         kvalifikasjonsvurderingen
  •                adgang til å vektlegge personlig egnethet………………………………….      93
  •                andre krav enn utlysningstekstens lovfestede kvalifikasjonskrav  98, 100, 101, 104
 •         saksbehandlingen …………………………………………..
  •                manglende intervju……………………………………………………………………..      98
  •                sakens opplysning…………………………………………………………..   96, 98, 101
  •                skriftlig begrunnelse…………………………………………………………………..       96

Trygd

 •         bortfall av ventestønad………………………………………………………………………………….    155
 •         refusjon i trygd……………………………………………………………………………………………..     370

Underholdsbidrag

 •         skjønnsfastsetting av inntekt for lønnsmottaker ……………………………………..166, 170
 •         særtilskudd til briller……………………………………………………………………………………..    168

Utdanning

 •         opptak til Politihøgskolen…………………………………………………………………………….     144

Utdanningsstøtte

 •         bostipend ……………………………………………………………………………………………………     147

Utlendingssaker

 •         bortvisning………………………………………………………………………………………………….     234
 •         fristfastsetting………………………………………………………. ……………………………………    234
 •         innhenting og bruk av spesifikk landinformasjon i asylsak……………………….   238
 •         statsborgerskap…………………………………………………………………………………………     220
 •         visumnektelse …………………………………………………………………………………………..     225
 •         utsatt iverksetting……………………………………………………………………………………….     241
 •         utvisning……………………………………………………………………………………………………..    241

[1] Register over saker referert i meldingen for 1963-1977 og 1978-2003 er inntatt henholdsvis i ombudsmannens melding for 1997, Dok. nr. 4 (1977-78) s. 167 flg. og ombudsmannens melding for 2003, Dok. nr. 4 (2003-2004) s. 308. Fra og med ombudsmannens melding for 2004, Dok. nr. 4 (2004-2005), er det laget årlige emne- og stikkordregistre.