Kap. II – Statistikk

1. Innledning

I dette kapitlet presenteres opplysninger om de sakene ombudsmannens kontor har behandlet i meldingsåret. Kapitlet gir en oversikt over tilgangen på saker i løpet av året, avsluttede saker, uavsluttede saker ved årets slutt, sakenes utfall, samt fordeling av saker geografisk, på forvaltningsorganer og saksområder.

Figur 1.1 gir en samlet oversikt over innkomne og avsluttede saker, avviste og realitetsbehandlede, siste tiårs-periode. Tallmaterialet bak figuren utdypes i det følgende.

I tillegg til det tallmaterialet som fremkommer i dette kapitlet, nevnes at det i meldingsåret ble registrert 20366 dokumenter.

Av disse er 8968 innkomne dokumenter og 11397 er utgående. Antall innkomne e-poster i løpet av året er ca. 8000, og av disse er ca. halvparten blitt registrert på saker (inklusive administrative saker). I tillegg kommer ca. 1430 generelle forespørsler over telefon. Det ble videre avholdt 51 konferanser med privatpersoner som ønsket informasjon om klagemuligheten hos ombudsmannen.

Figur 1.1 Innkomne og avsluttede saker – avviste og realitetsbehandlede 1998–2008

 

2. Tilgangen på saker i meldingsåret

Grunnlaget for ombudsmannens arbeid er hovedsakelig klager fra borgerne. Ombudsmannen kan imidlertid også ta opp saker av eget tiltak, jf. ombudsmannsloven § 5. Tabell 2.1 viser hvor mange klagesaker ombudsmannen mottok i meldingsåret og hvor mange saker som er tatt opp av eget tiltak. Tabellen viser også hvordan sakstilfanget har utviklet seg siden forrige meldingsår. Tabell 2.2 viser hvor mange saker som er avsluttet i løpet av meldingsåret og restansene ved årets slutt, holdt opp mot forrige meldingsår.

I 2008 ble ca. 18 % av sakene gjenåpnet fordi klageren kom tilbake med en ny henvendelse etter at saken var avsluttet her.

Tabell 2.1 Sakstilfang

 

2007

2008

Klagesaker og forespørsler ……………………………………………………………………..

2126

2469

Saker tatt opp av eget tiltak ……………………………………………………………………….

41

23

I alt …………………………………………………………………………………………………………….

2167

2492

 

Tabell 2.2 Avsluttede og uavsluttede saker

 

2007

2008

Avsluttede saker i løpet av året …………………………………………………………………

2102

2411

Uavsluttede saker ved utgangen av året ………………………………………………….

416

499

 

3. Sakenes utfall

Utfallet av sakene som behandles hos ombudsmannen kan deles i to hovedkategorier; avviste og realitetsbehandlede saker. I meldingsåret ble 49 % av henvendelsene til ombudsmannen avvist og 51 % realitetsbehandlet.

Som realitetsbehandlet regnes alle saker som ikke er avvist av formelle grunner. I dette ligger at det ved behandlingen har kommet til uttrykk et standpunkt i saken som er brakt inn for ombudsmannen. Som realitetsbehandlet regnes også saker som har vært ordnet for klageren. En sak regnes også som realitetsbehandlet når behandlingen bare har begrenset seg til en foreløpig undersøkelse av om det foreligger «tilstrekkelig grunn» til å behandle klagen, jf. ombudsmannsloven § 6 fjerde ledd. I disse sakene vil behandlingen normalt bare ha hatt som siktemål å finne ut om det er grunnlag for å sette i verk en nærmere undersøkelse. I slike tilfeller vil det bare i begrenset grad være tatt stilling til realiteten i den forvaltningssaken det er klaget på. I mange saker begrenser undersøkelsene seg til forvaltningens saksbehandling. Mange klager over at offentlige organer ikke svarer på henvendelser eller at behandlingen tar for lang tid. Behandlingen av disse sakene kan ofte begrenses til en telefon til vedkommende forvaltningsorgan.

Tabell 3.1 viser forholdet mellom de avviste og de realitetsbehandlede sakene i meldingsåret, og forholdet til forrige meldingsår. For de realitetsbehandlede sakene er det nærmere angitt hva som ble resultatet av saksbehandlingen her. En fullstendig oppgave over det endelige utfallet av behandlingen med hensyn til hvor mange klagere som ble hjulpet til å få endret en avgjørelse, til å få erstatning osv., er det ikke mulig å gi, bl.a. fordi resultatet av fornyet behandling i forvaltningen ofte kommer etter utgangen av statistikkåret. Slike opplysninger vil imidlertid bli publisert i senere årsmeldinger (se kap. V: Forvaltningens oppfølging av ombudsmannens uttalelser).

Figur 3.2 viser avvisningsgrunnene og den prosentvise fordeling disse utgjorde av de avviste sakene. Figur 3.3. viser det prosentvise utfallet av de realitetsbehandlede sakene. I figur 3.4 fremgår nærmere hva min kritikk eller henstilling har rettet seg mot.

Tabell 3.1 Fordelingen mellom avviste og realitetsbehandlede saker

 

 

2007

2008

Avviste saker

927

1174

Realitetsbehandlede saker

1175

1237

1.

Unødvendig å innhente skriftlig uttalelse fra forvaltningen

 

 

 

a) Saken kunne ordnes ved en telefonhenvendelse

259

270

 

b) Klagebrevet, eventuelt supplert med saksdokumentene, viste at klagen ikke kunne føre frem

571

598

2.

Innhentet skriftlig uttalelse fra forvaltningen

 

 

 

a) Saken ordnet uten at det var nødvendig med avsluttende uttalelse fra ombudsmannen

40

50

 

b) Saken avsluttet uten kritikk eller henstilling, dvs. klagen førte ikke frem

127

110

 

c) Saken avsluttet med kritikk eller henstilling om å se på saken på nytt,
eventuelt avbøte skadevirkninger

178

209

Figur 3.2 Avviste saker (49 %)

 

 

Figur 3.3. Realitesbehandlete saker (51%)

Figur 3.4 Nærmere om hva sakene som ble avsluttet med kritikk eller henstilling rettet seg mot (17%)

 

4.   Fordeling av saker ut fra geografi, forvaltningsorgan og saksområder

Tabell 4.1 viser den geografiske fordelingen av sakene. Noen klager kommer fra borgere bosatt i utlandet eller på institusjon, f.eks. fengsler og psykiatriske institusjoner, andre klager er anonyme eller kommer inn kun med e-post adresse. Disse fremgår av oversikten under «andre». Tabellene 4.2 og 4.3 viser avsluttede saker i meldingsåret fordelt på henholdsvis forvaltningsorganer og saksområder. Som det fremgår av tabellene, er klagesakene fordelt på hele den offentlige forvaltning, dvs. både statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Klagene er også fordelt på mange og ulike saksområder og sakstyper.

Tabell 4.1 Geografisk fordeling av klagesakene

Fylke

Antall klager

 Klager i prosent

 Folkemengde i prosent 01.01.2008

Østfold ………………………………………………………………………………………..

98

4,7

5,6

Akershus ……………………………………………………………………………………

235

11,2

11

Oslo ……………………………………………………………………………………………

444

21,1

11,8

Hedmark …………………………………………………………………………………….

74

3,5

4

Oppland ……………………………………………………………………………………..

52

2,5

3,9

Buskerud ……………………………………………………………………………………

96

4,5

5,3

Vestfold ………………………………………………………………………………………

102

4,8

4,8

Telemark ……………………………………………………………………………………

56

2,6

3,5

Aust-Agder …………………………………………………………………………………

44

2,1

2,2

Vest-Agder …………………………………………………………………………………

54

2,6

3,5

Rogaland …………………………………………………………………………………..

131

6,2

8,7

Hordaland ………………………………………………………………………………….

203

9,6

9,8

Sogn og Fjordane ………………………………………………………………………

35

1,7

2,2

Møre og Romsdal ………………………………………………………………………

68

3,2

5,2

Sør-Trøndelag ……………………………………………………………………………

111

5,3

6

Nord-Trøndelag …………………………………………………………………………

43

2

2,7

Nordland ……………………………………………………………………………………

98

4,7

5

Troms ………………………………………………………………………………………..

93

4,4

3,3

Finnmark ……………………………………………………………………………………

69

3,3

1,5

Svalbard …………………………………………………………………………………….

1

0

0

 

2107

100

100

Andre …………………………………………………………………………………………

362

 

 

I alt …………………………………………………………………………………………….

2469

 

 

           

 

 
Tabell 4.2 Fordeling på forvaltningsorganer

 

I alt

Avvist

Realitet

Statsministerens kontor ………………………………………………………………….

6

6

 

 

 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet …………………………………………

14

5

9

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) ………………………………………………………

311

150

161

Arbeidstilsynet……………………………………………………………………………………

5

3

2

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet …………………………………………….

1

1

Trygderetten ……………………………………………………………………………………..

17

6

11

Utlendingsdirektoratet ………………………………………………………………………

69

27

42

Utlendingsnemnda……………………………………………………………………………

66

25

41

Sametinget ………………………………………………………………………………………..

1

1

Pensjonstrygden for sjømenn …………………………………………………………..

2

1

1

Kommunal landspensjonskasse ……………………………………………………..

4

2

2

Statens arbeidsmiljøinstitutt ………………………………………………………………

1

1

 

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet ……………………………………………..

5

3

2

Barne-, ungdoms- og familieetaten …………………………………………………..

11

3

8

Fylkesnemndene for sosiale saker …………………………………………………..

3

3

Forbrukerrådet……………………………………………………………………………………

4

3

1

Forbrukertvistutvalget…………………………………………………………………………

1

1

Likestillings- og diskrimineringsombudet / nemnda ……………………….

6

5

1

 

 

 

 

Finansdepartementet ………………………………………………………………………

13

1

12

Statistisk sentralbyrå…………………………………………………………………………

1

1

Kredittilsynet ……………………………………………………………………………………..

9

3

6

Skatteetaten (folkeregistrene) ………………………………………………………….

123

46

77

Toll- og avgiftsetaten ………………………………………………………………………..

21

7

14

Statens innkrevingssentral ………………………………………………………………

6

5

1

 

 

 

 

Fiskeri- og kystdepartementet ……………………………………………………….

2

2

Fiskeridirektoratet …………………………………………………………………………….

6

4

2

Kystverket …………………………………………………………………………………………

1

1

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet ………………………………………………………………….

7

4

3

Forsvarsbygg ……………………………………………………………………………………

1

1

 

 

 

 

Justis- og politidepartementet ………………………………………………………

21

14

7

Politidirektoratet ……………………………………………………………………………….

19

6

13

Disiplinærnemnden for advokater…………………………………………………..

5

1

4

Erstatningsnemnda for voldsofre …………………………………………………..

2

1

1

Kriminalomsorgen ………………………………………………………………………….

114

64

50

Politi- og påtalemyndigheter …………………………………………………………..

102

69

33

Namsmenn……………………………………………………………………………………..

8

7

1

Domstolene…………………………………………………………………………………….

28

27

1

Billighetserstatningsutvalget …………………………………………………………..

1

1

Justissekretariatene ……………………………………………………………………….

34

9

25

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ………………………….

5

2

3

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet …………………………………………………

2

2

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet …………………………………………………………….

8

5

3

Norges forskningsråd …………………………………………………………………….

1

1

Statens lånekasse for utdanning ……………………………………………………

34

10

24

Universiteter og høgskoler ……………………………………………………………..

43

16

27

Utdanningsdirektoratet…………………………………………………………………….

3

1

2

 

 

 

 

Kommunal- og regionaldepartementet …………………………………………

6

1

5

Statens bygningstekniske etat ………………………………………………………..

3

2

1

Husbanken ……………………………………………………………………………………..

4

2

2

 

 

 

 

Kultur- og kirkedepartementet ……………………………………………………..

4

4

Norsk rikskringkasting ……………………………………………………………………

4

4

Den norske kirke ……………………………………………………………………………

7

4

3

Lotteritilsynet ………………………………………………………………………………….

3

2

1

Medietilsynet ………………………………………………………………………………….

1

1

Norsk kulturråd……………………………………………………………………………….

1

1

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet ……………………………………………….

6

2

4

Fylkeslandbruksstyrene ………………………………………………………………….

11

3

8

Statens landbruksforvaltning …………………………………………………………..

12

5

7

Mattilsynet / Dyrevernnemnda …………………………………………………………

17

8

9

Reindriftsforvaltningen …………………………………………………………………..

3

1

2

Statskog SF ……………………………………………………………………………………

3

2

1

Statens naturskadefond………………………………………………………………….

1

1

Klagenemnda for kvoteordning for melk ………………………………………..

2

2

 

 

 

 

Miljøverndepartementet ……………………………………………………………….

14

4

10

Direktoratet for naturforvaltning ………………………………………………………

9

2

7

Statens forurensningstilsyn ……………………………………………………………

3

2

1

Statens kartverk……………………………………………………………………………….

9

8

1

Riksantikvaren…………………………………………………………………………………

1

1

 

 

 

 

Nærings- og handelsdepartementet …………………………………………….

5

1

4

Innovasjon Norge……………………………………………………………………………

2

2

Sjøfartsdirektoratet………………………………………………………………………….

4

1

3

Brønnøysundregistrene …………………………………………………………………

3

1

2

Mesterbrevnemnda…………………………………………………………………………

1

1

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet ……………………………………………………..

2

1

1

Norges vassdrags- og energidirektorat …………………………………………

1

1

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet …………………………………………………………

21

11

10

Jernbaneverket ………………………………………………………………………………

2

2

Norges statsbaner ………………………………………………………………………….

1

1

Statens vegvesen …………………………………………………………………………..

32

18

14

Post- og teletilsynet ………………………………………………………………………..

2

2

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet ………………………………………………..

4

2

2

Fylkesleger ……………………………………………………………………………………..

1

1

Norsk pasientskadeerstatning / Pasientskadenemnda …………………

10

3

7

Sosial- og helsedirektoratet …………………………………………………………….

12

4

8

Statens helsetilsyn…………………………………………………………………………..

41

17

24

Sykehus- og helseinstitusjoner ……………………………………………………….

20

14

6

Regionale helseforetak ……………………………………………………………………

5

5

Statens legemiddelverk …………………………………………………………………..

2

1

1

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell ……………………………..

1

1

 

 

 

 

Utenriksdepartementet ………………………………………………………………….

16

4

12

 

 

 

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ………………………………

7

3

4

Konkurransetilsynet ………………………………………………………………………..

1

1

Statens pensjonskasse …………………………………………………………………..

7

1

6

Datatilsynet……………………………………………………………………………………..

1

1

 

 

 

 

Fylkesmenn ………………………………………………………………………………….

364

116

248

 

 

 

 

Fylkeskommunal forvaltning ……………………………………………………….

35

13

22

 

 

 

 

Kommunal forvaltning ………………………………………………………………….

442

262

180

 

 

 

 

Andre …………………………………………………………………………………………….

95

91

4

I alt ………………………………………………………………………………………………..

2411

1174

1237

 

Tabell 4.3 Fordeling på saksområder

 

I alt

Avvist

Realitet

Arbeidsliv, utdanning, forskning, kultur, lotteri, åndsrett, målbruk i offentlig tjeneste

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar ………………………………………….

36

16

20

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn …………………………………

18

8

10

Saksomkostninger, erstatning ………………………………………………………

5

5

Saksbehandlingen, annet ……………………………………………………………..

9

3

6

Ombudsmannen (klage på) ………………………………………………………….

1

1

 

 

 

 

Tilsetting ………………………………………………………………………………………..

94

32

62

Arbeids- og tjenesteforhold …………………………………………………………..

52

22

30

Arbeidsmiljø, vernebestemmelser ……………………………………………….

10

7

3

Annet om arbeidsliv ……………………………………………………………………….

3

2

1

 

 

 

 

Grunnskoler ………………………………………………………………………………….

27

18

9

Videregående opplæring i skole ………………………………………………….

16

13

3

Videregående opplæring i bedrift ………………………………………………….

2

2

Høgskoler og universiteter …………………………………………………………..

29

13

16

Offentlig godkjenning av yrkesutøvere ………………………………………….

9

3

6

Studiefinansiering ………………………………………………………………………..

33

9

24

Annet om utdanning …………………………………………………………………….

1

1

 

 

 

 

Kultur ……………………………………………………………………………………………

3

2

1

Lotteri …………………………………………………………………………………………..

2

1

1

Målbruk i offentlig tjeneste ……………………………………………………………

2

1

1

Annet om arbeidsliv m.v. ……………………………………………………………..

6

5

1

 

 

 

 

Helse- og sosialvesen, trygd, familie- og personsaker

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar ………………………………………..

95

31

64

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn ……………………………….

43

14

29

Saksomkostninger, erstatning …………………………………………………….

13

4

9

Saksbehandlingen, annet ……………………………………………………………

16

8

8

 

 

 

 

Godkjenning av tilbud …………………………………………………………………..

5

2

3

Behandling, tvang, klage på personell, pasientskade …………………

49

34

15

Journalspørsmål m.v. …………………………………………………………………..

7

3

4

Betaling for opphold, refusjon, pasientmidler ………………………………

9

3

6

Økonomisk stønad ………………………………………………………………………..

38

27

11

Sosiale tjenester utenfor institusjon ……………………………………………..

32

23

9

Annet om helse- og sosialvesen ………………………………………………….

29

19

10

 

 

 

 

Medlemskap i folketrygden ……………………………………………………………

1

1

Ytelser ved fødsel, adopsjon, forsørgelse av barn ………………………..

6

4

2

Ytelser ved arbeidsløshet ……………………………………………………………..

18

10

8

Ytelser ved sykdom ……………………………………………………………………….

104

53

51

Alderspensjon, etterlattepensjon ………………………………………………….

17

9

8

Annet om trygd ………………………………………………………………………………

25

14

11

 

 

 

 

Barnebidrag, ektefellebidrag …………………………………………………………

55

35

20

Adopsjon ……………………………………………………………………………………….

6

6

Barnevern, omsorg for barn …………………………………………………………..

45

39

6

Barnehager ……………………………………………………………………………………

2

2

Vergemål, hjelpeverge …………………………………………………………………..

9

3

6

Ekteskap, separasjon, skilsmisse ………………………………………………..

3

1

2

Navnesaker ……………………………………………………………………………………

4

4

Annet om familie- og personsaker ………………………………………………..

4

3

1

Annet………………………………………………………………………………………………

2

2

 

 

 

 

Ressurs- og miljøforvaltning, plan og bygg, ekspropriasjon, friluftsliv

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar ………………………………………….

66

12

54

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn …………………………………

11

5

6

Saksomkostninger, erstatning ………………………………………………………

10

4

6

Saksbehandlingen, annet ……………………………………………………………..

20

14

6

 

 

 

 

Energi …………………………………………………………………………………………..

5

4

1

Miljøvern ………………………………………………………………………………………

28

19

9

Renovasjonsordning, feiing ………………………………………………………..

10

5

5

Vannforsyning og avløp ……………………………………………………………….

11

7

4

Kart- og delingssaker ………………………………………………………………….

10

8

2

 

 

 

 

Plansaker …………………………………………………………………………………….

47

28

19

Dispensasjon fra plan, strandsone …………………………………………….

63

14

49

Andre byggesaker ………………………………………………………………………..

136

49

87

Behandlingsgebyr ………………………………………………………………………..

5

5

Annet om plan og bygg …………………………………………………………………

5

4

1

 

 

 

 

Ekspropriasjon ……………………………………………………………………………..

8

7

1

Annet …………………………………………………………………………………………….

11

9

2

 

 

 

 

Næring, kommunikasjon, distriktsutbyggingsfond, Husbanken, konkurranseforhold, pris

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar ………………………………………….

33

7

26

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn ………………………………..

25

12

13

Saksomkostninger, erstatning ……………………………………………………..

5

2

3

Saksbehandlingen, annet …………………………………………………………….

2

2

 

 

 

 

Fiske, fangst, jakt …………………………………………………………………………

15

7

8

Landbruk, skogbruk, reindrift ……………………………………………………….

39

13

26

Industri, håndverk, handel ……………………………………………………………

5

5

Sjøfart, luftfart ……………………………………………………………………………….

7

2

5

Reiseliv, hoteller og restauranter, skjenkebevilling …………………….

4

2

2

Transportløyver, motorferdsel i utmark ………………………………………..

10

2

8

Annet om næring ………………………………………………………………………….

4

3

1

 

 

 

 

Samferdsel (veier, jernbane, havn, flyplass) ………………………………..

24

14

10

Postvesen …………………………………………………………………………………….

1

1

Telefon, kringkasting …………………………………………………………………….

7

6

1

Vegtrafikk (førerkort, parkeringstillatelse m.v.) ………………………………

41

24

17

Kollektivtransport……………………………………………………………………………

1

1

Distriktsutbygging…………………………………………………………………………..

2

2

Husbanken m.m. …………………………………………………………………………..

3

2

1

Konkurranseforhold, pris ………………………………………………………………

2

2

Annet ……………………………………………………………………………………………..

6

6

 

 

 

 

Skatter, avgifter

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar ………………………………………….

28

5

23

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn …………………………………

3

3

Saksomkostninger, erstatning ……………………………………………………..

7

1

6

Saksbehandlingen, annet …………………………………………………………….

8

2

6

 

 

 

 

Utligning av skattepliktig inntekt ……………………………………………………

48

21

27

Ettergivelse, lemping …………………………………………………………………….

5

1

4

Andre skattesaker …………………………………………………………………………

38

19

19

 

 

 

 

Toll ………………………………………………………………………………………………..

6

4

2

Merverdiavgift, investeringsavgift …………………………………………………..

15

3

12

Særavgifter ……………………………………………………………………………………

18

6

12

Annet om skatt og avgifter ……………………………………………………………..

5

2

3

 

 

 

 

Justis, stiftelser, utlendingssaker

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar ………………………………………….

93

28

65

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn …………………………………

11

5

6

Saksomkostninger, erstatning ……………………………………………………..

10

2

8

Saksbehandlingen, annet ……………………………………………………………..

12

9

3

 

 

 

 

Domstoler……………………………………………………………………………………..

19

18

1

Påtalemyndighet og politi ………………………………………………………………

80

62

18

Kriminalomsorg ……………………………………………………………………………

92

56

36

 

 

 

 

Rettshjelp ……………………………………………………………………………………..

20

4

16

Personvern……………………………………………………………………………………

2

2

Tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning ……………………………………………….

16

14

2

Tinglysing …………………………………………………………………………………….

4

4

Offentlige erstatningsordninger …………………………………………………..

12

7

5

Annet om justis …………………………………………………………………………….

12

5

7

 

 

 

 

Stiftelser………………………………………………………………………………………..

2

1

1

 

 

 

 

Asylsaker ………………………………………………………………………………………

21

13

8

Visum, statsborgerskap ……………………………………………………………….

30

19

11

Oppholds- og arbeidstillatelse ……………………………………………………..

19

6

13

Utvisning, bortvisning …………………………………………………………………….

11

4

7

Annet om utlendingssaker …………………………………………………………….

8

4

4

 

 

 

 

Offentlige registre, offentlige anskaffelser, offentlige eiendommer, forsvar, utenriksforvaltning

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar …………………………………………..

12

6

6

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn ………………………………….

12

1

11

Saksbehandling, annet ………………………………………………………………….

5

2

3

 

 

 

 

Offentlige registre …………………………………………………………………………..

20

11

9

Offentlige anskaffelser…………………………………………………………………….

4

4

Offentlige eiendommer …………………………………………………………………..

17

12

5

Forsvar ……………………………………………………………………………………………

6

5

1

Utenriksforvaltning………………………………………………………………………….

1

1

Annet ………………………………………………………………………………………………

4

4