Lovregister[1]

1. Lover

17.5.1814 Grunnloven

        § 110………………………………………………………………..     106

13.8.1915 nr. 5 domstolloven

        § 200………………………………………………………………..     389

7.6.1935 nr. 2 tinglysingsloven

        § 20………………………………………………………………….     271

        § 21………………………………………………………………….     271

21.11.1952 nr. 2 skattebetalingsloven

        § 41………………………………………………………………….     261

22.6.1962 nr. 8 ombudsmannsloven

        § 4……………………………………………………………………       48

        § 10………………………………………………………………….     147

18.6.1965 nr. 4 vegtrafikkloven

        § 39………………………………………………………………….     399

10.2.1967 forvaltningsloven

        § 2 ……………………………………………….. 85, 114, 183, 189

        § 6……………………………………………………………………     402

        § 11…………………………………………………………….. 149, 231

        § 11 a …………………………………………  220, 231, 234, 391

        § 12………………………………………………………………….     234

        § 13…………………………………………………………………. 80,82

        § 13 a……………………………………………………………….       80

        § 16………………………………………………………………….     321

        § 17 ………………………………….. 96, 98, 101, 106, 122,

                                          149, 206, 220, 238, 321, 374, 399

        § 19…………………………………………………………….. 220, 238

        § 24…………………………………………………………….. 144, 399

        § 25…………………………………………………………….. 172, 399

        § 27………………………………………………………………….    114

        § 28……………………………………………… 85, 135, 283,  399

        § 29 ……………………………………………………………. 114, 286

        § 31 ……………………………………………………………. 114, 286

        § 33………………………………………………………………….     172

        § 34………………………………………………………………….     321

        § 36…………………………………………………….. 364, 366, 367

        § 41………………………………………………………………….     321

        § 42………………………………………………………………….     241

13.6.1969 nr. 26 skadeserstatningsloven

        § 2-1………………………………………………………………..     370

19.6.1969 nr. 66 merverdiavgiftsloven

        § 46………………………………………………………………….       44

        § 70………………………………………………………………….     251

19.6.1970 nr. 69 offentlighetsloven

        § 1……………………………………………………………………       49

        § 2 …………………………………………………………………. 54, 57

        § 3……………………………………………………………………       73

        § 5…………………………………………………………….. 51, 54, 57

        § 6 …………………………………………………………… 61, 62,  65

        § 9…………………………………………………. 48, 54, 59, 61, 69

31.5.1974 nr. 17 vass- og kloakkavgiftslova

        § 2……………………………………………………………………     275

28.6.1974 nr. 58 odelslova

        § 1……………………………………………………………………     118

        § 29………………………………………………………………….     118

6.6.1975 nr. 29 eigedomsskattelova…………………………

        § 29………………………………………………………………….       49

12.12.1975 nr. 59 dokumentavgiftsloven

        § 3……………………………………………………………………     271

11.6.1976 nr. 79 produktkontrollov

        § 11………………………………………………………………….       75

9.6.1978 nr. 49 reindriftsloven

        § 4……………………………………………………………………     140

9.6.1978 nr. 50 kulturminneloven

        § 9……………………………………………………………………     360

13.6.1980 nr. 24 ligningsloven ………………………………..

        § 3-4………………………………………………………………..       69

        § 9-5………………………………………………………………..     263

        § 9-6………………………………………………………………..     266

13.6.1980 nr. 35 rettshjelploven

        § 3……………………………………………………………………     366

8.4.1981 nr. 7 barnelova

        § 67………………………………………………………………….     168

22.5.1981 nr. 25 straffeprosessloven

        § 101………………………………………………………………..     404

        § 183………………………………………………………………..     197

        § 444 flg.………………………………………………………….     374

        § 447………………………………………………………………..     389

        § 448………………………………………………………………..     377

        § 449………………………………………………………………..     391

19.11.1982 nr. 66 kommunehelsetjenesteloven

        § 1-3………………………………………………………………..     114

        § 2-4………………………………………………………………..     172

        § 4-2…………………………………………………………… 109, 114

8.6.1984 nr. 51 havneloven

        § 18………………………………………………………………….     311

14.6.1985 nr. 77 plan- og bygningsloven

        § 7……………… 128, 294, 301, 311, 317,  321, 333, 337

        § 17-2………………………………………………………………     317

        § 20-4………………………………………………………………     342

        § 23………………………………………………………………….     294

        § 33 …………………………………………………………………     290

        § 66………………………………………………………………….     333

        § 67 a ………………………………………………………………     327

        § 70………………………………………………………………….     311

        § 84………………………………………………………………….     355

        § 93 …………………………………………………………………     355

        § 109…………………………………………………… 275, 345, 350

        § 116 ……………………………………………………………….     355

        § 116 b…………………………………………………………….     357

24.6.1988 nr. 64 utlendingsloven

        § 25………………………………………………………………….     225

        § 27………………………………………………………………….     234

        § 38 c……………………………………………………………….     238

        § 41………………………………………………………………….     241

16.6.1989 nr.65 yrkesskadeforsikringsloven

        § 11………………………………………………………………….     380

13.12.1991 nr. 81 sosialtjenesteloven

        § 4-5………………………………………………………………..     161

        § 5-1………………………………………………………………..     159

        § 10-1………………………………………………………………     161

17.7.1992 nr. 100 barnevernloven

        § 4-16………………………………………………………………     195

        § 5A-1……………………………………………………………..     193

        § 5A-8……………………………………………………………..     193       

25.9.1992 nr. 107 kommuneloven

        § 31………………………………………………………………….       89

        § 35 nr. 5………………………………………………………….       49

        § 59………………………………………………………………….     128

4.12.1992 nr. 132 legemiddelloven

        § 2……………………………………………………………………     189

4.8.1995 nr. 53 politiloven

        § 24 b………………………………………………………………     144

28.2.1997 nr. 19 folketrygdloven

        § 13-3………………………………………………………………     380

        § 21-1………………………………………………………………     149

        § 21-4………………………………………………………………       85

        § 22-7………………………………………………………………     370

17.7.1998 nr. 61 opplæringslova

        § 10-1…………………………………………………. 100, 101, 104

        § 10-5………………………………………………………………     101

26.3.1999 nr. 14 skatteloven

        § 5-11………………………………………………………………     266

2.7.1999 nr. 63 pasientrettighetsloven

        § 3-6………………………………………………………………..       85

2.7.1999 nr. 64 helsepersonelloven

        § 21………………………………………………………………….       85

        § 23………………………………………………………………….       85

        § 43………………………………………………………………….     178

20.4.2001 nr. 13 voldsoffererstatningsloven

        § 16………………………………………………………………….     396

18.5.2001 nr. 21 straffegjennomføringsloven

        § 7……………………………………………………………………       68

§ 2  212

        § 14………………………………………………………………….     201

        § 29………………………………………………………………….     203

        § 31………………………………………………………………….     206

        § 33………………………………………………………………….     210

        § 37 ………………………………………………………….. 201,   217

        § 40………………………………………………………………….     203

21.6.2002 nr. 45 yrkestransportlova

        § 37 f……………………………………………………………….     123

28.11.2003 nr. 98 konsesjonsloven

        § 5……………………………………………………………………     118

1.4.2005 nr. 15 universitetsloven

        § 6-3………………………………………………………………..       93

        § 6-5………………………………………………………………..       93

10.6.2005 nr. 51 statsborgerloven

        § 30………………………………………………………………….     220

2. Konvensjoner

4.11.1950 Den europeiske menneskerettskonvensjon

        artikkel 3………………………………………………………….     212

        artikkel 6………………………………………………………….     210

        artikkel 8……………………………………………………. 206,  212

        artikkel 14 ……………………………………………………….     206

3. Forskrifter og vedtekter

19.2.1980 ombudsmannsinstruksen

        § 6……………………………………………………………………     220

3.5.1983 nr. 918 forskrift (nr. 80) om frivillig registrering av utleier av bygg eller
anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

        § 70………………………………………………………………….     251

14.11.1988 nr. 932 sykehjemsforskriften

        § 4-11………………………………………………………………     172

21.12.1990 nr. 1028 utlendingsforskriften

        § 106………………………………………………………………..    225

11.12.1998 nr 1193 forskrift om offentlege arkiv

        § 2-6 ……………………………………………………………….71, 73

        § 2-7………………………………………………………………..       71

        § 2-9………………………………………………………………..       71

22.12.1999 nr. 1559 legemiddelforskriften

        § 13-10…………………………………………………………….     183

19.3.2001 nr. 268 forskrift om engangsavgift på motorvogner

        § 2-5………………………………………………………………..     268

20.12.2001 nr. 1544 forskrift om arbeidsmarkedstiltak

        § 10-2………………………………………………………………     155

22.2.2002 nr. 183 forskrift til lov om straffegjennomføring

        § 3-16………………………………………………………………     217

        § 3-26………………………………………………………………     203

        § 4-1………………………………………………………………..     197

15.1.2003 nr. 123 forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot (bidragsforskriften)

        § 4…………………………………………………………….. 166,  170

30.4.2004 nr. 715 forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarta

        § 14………………………………………………………………….     106

        § 24………………………………………………………………….     106

        § 26………………………………………………………………….     106

21.2.2006 nr. 247 forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006-2007

        § 17-2………………………………………………………………     147

23.6.2006 nr. 724 forskrift til opplæringslova

        § 14-5………………………………………………………………     104

20.6.2006 nr. 749 forskrift om bruk av politiarrest

        § 3-1………………………………………………………………..     197

  [1] Lovregister over saker referert i meldingen for 1963-1977 og 1978-2003 er inntatt henholdsvis i ombudsmannens melding for 1997, Dok. nr. 4 (1977-78) s. 167 flg. og ombudsmannens melding for 2003, Dok. nr. 4 (2003-2004) s. 308. Fra og med ombudsmannens melding for 2004, Dok. nr. 4 (2004-2005), er det laget årlige lovregistre.