Agder behandling ungdom, avdeling Furuly

Politiet kan ikke instruere en barnevernsinstitusjon om å utøve tvang

Politiet eller andre aktører kan ikke instruere en barneverninstitusjon om å utøve tvang utover de grensene rettighetsforskriften setter. Dette understreker Sivilombudsmannen i en rapport etter besøk til Agder behandling ungdom, avdeling Furuly. Bruk av tvang på bakgrunn av føring eller press fra politiet eller andre aktører innebærer en høy risiko for at ungdom utsettes for vilkårlig frihetsberøvelse i strid med grunnleggende rettsprinsipper.  

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Agder behandling ungdom, avdeling Furuly i mars 2018. Furuly ligger i Mandal og er en av tre avdelinger ved Agder behandling ungdom. Agder behandling ungdom er en statlig institusjon og eies av Bufetat region sør. Furuly har tre plasser og tar blant annet imot ungdom som er plassert uten eget samtykke. På bakgrunn av få plasseringer det siste året, og mange nye eller nylig reviderte rutiner og prosedyrer har sivilombudsmannen begrenset grunnlag for å vurdere stedets praksis. Denne rapporten går derfor i mindre grad gjennom enkelte områder som har vært undersøkt under tidligere besøk til
barneverninstitusjoner.

Ledelsen og de ansatte ved Furuly hadde opplevde å være i en situasjon der de måtte iverksette tvang etter påtrykk fra politiet. Det kom også frem at barneverntjenesten og avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) hadde forventninger til institusjonen om å fatte vedtak om omfattende begrensinger. Stedet selv opplevde at de ikke hadde noe valg, og det ble fra Fylkesmannen påpekt at det ble gitt begrensinger ut over det som er tillatt etter rettighetsforskriften. Barn og unge har i likhet med voksne rett til ikke å utsettes for vilkårlig frihetsberøvelse. Politiet eller andre kan ikke instruere en barnevernsinstitusjon om å utøve tvang utover de grensene rettighetsforskriften setter. Bruk av tvang på bakgrunn av føring eller press fra politiet eller andre aktører innebærer en høy risiko for at ungdom utsettes for vilkårlig frihetsberøvelse i strid med grunnleggende rettsprinsipper nedfelt i menneskerettighetene.