Besøk til Olivia Solhaugen

Besøket gikk i hovedsak til to barnevernavdelinger på Hadeland som tok imot ungdom plassert uten eget samtykke; en langtidsavdeling og en akuttavdeling.

Oppfølging

Tilstedeværende ledelse og stabil bemanning
Under besøket var ombudsmannens samlede inntrykk at begge avdelingene hadde tilgjengelig, tilstedeværende og tydelig ledelse. I perioden rundt besøkstidspunktet hadde begge avdelingene også god stabilitet og kontinuitet i ansattgruppen. – Ansatte vi snakket med fremstod som trygge og dedikerte voksne som omtalte ungdom med respekt og verdighet, utdyper Sandberg.

Fokus på kontinuerlig kompetanseheving

Institusjonen hadde fokus på systematisk kompetanseheving og kursing av ansatte. Opplæringen ble gjennomført basert på halvårlige planer, var obligatorisk og godt kjent blant de ansatte. Institusjonen hadde en egen faglig leder med ansvar for å sikre kontinuerlig fagutvikling.

Høyt fokus på kontinuerlig kompetanseheving og systematisk opplæring av ansatte, slik vi så på Solhaugen, er svært viktig for å ivareta disse ungdommene på en god måte, sier Sandberg.

Gjennomgang av dokumentasjon i forbindelse med besøket viste at denne strukturen satte institusjonen i stand til å tilegne seg ny kunnskap og forankre den i organisasjonen relativt raskt. Ingen av avdelingene hadde ungdom med rusproblematikk som sin primære målgruppe, men etter kritikk fra Bufetat og Fylkesmannen hadde alle ansatte fått opplæring i rusproblematikk for å sikre grunnleggende kompetanse både i å kjenne igjen risikoen for utvikling av rusproblemer og kunne fange dem opp på et tidlig stadium.

Enkelte forbedringspunkter

Sivilombudsmannen gir i rapporten også flere anbefalinger til Olivia Solhaugen. Blant annet hadde institusjonen utviklet en egen mal for føring av tvangsprotokoll. Malen var godkjent av Fylkesmannen, men hadde etter ombudsmannens vurdering flere svakheter som problematiseres i rapporten.

Gjennomgang av tvangsprotokoller viste svakheter ved avdelingens dokumentasjon og bruk av tvang. Vi kom over tvangsprotokoller der det ikke var sannsynliggjort at vilkårene for bruk av fysisk makt var tilstede og med mangelfull dokumentasjon av hvorfor det var nødvendig å bruke tvang.  Rapporten gir også anbefalinger som gjelder forebygging av tvang, bruk av begrensinger i bevegelsesfriheten og oppfølging av tvangsbruk.

Myrheim er en langtidsavdeling der ungdom kan plasseres i inntil ett år, med mulighet for forlengelse. Storetjern er en akuttavdeling der ungdom i utgangspunktet ikke skal være lenger enn seks uker. Begge avdelingene tar imot ungdom i alderen 13-18 år som var plassert uten eget samtykke.