Besøk til Sandviken sykehus

Inngripende og uverdig behandling av pasienter.

–Det er uakseptabelt at sårbare pasienter som plasseres på skjerming skal måtte oppleve slike uverdige forhold, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Rapporten fra besøket til Psykiatrisk klinikk på Sandviken sykehus 14.-16. august 2018, er nå offentliggjort.

Oppfølging

I rapporten pekes det på en rekke bekymringsfulle forhold, som blant annet er knyttet til skjerming, isolasjon og bruk av tvang.

Bekymret for skjermingsbruk

Alle de besøkte seksjonene ved Sandviken sykehus hadde en skjermingsenhet der pasienter kan holdes atskilt fra resten av pasientene. Et sentralt funn var at klinikkens skjermingspraksis var uverdig:

  • Flere pasienter har måttet bo på isolatrom i ukevis, uten annet inventar enn en madrass på gulvet.
  • Rommene var sterile og ga få sanseinntrykk for pasientene. Inspeksjonsvinduer i dørene gav preg av vakthold, og vinduene var helt eller delvis umulig å se ut av.
  • Skjermingen ble ofte gjennomført på en isolasjonspreget måte, med lite menneskelig kontakt. På noen av postene ble skjerming gjennomført med strenge regler om hva pasienten skulle foreta seg, som hvor ofte og hvor lenge de kunne få snakke med personalet.
  • Fastholding ble brukt for å gjennomføre eller opprettholde skjermingsvedtak, noen ganger uten at bruken ble registrert som tvangsmiddel.

–Vi har anbefalt at det gjennomføres strakstiltak for å sikre en human utforming av lokaler som brukes til skjerming, sier Falkanger og presiserer at isolatrom ikke bør benyttes til skjerming.

I rapporten anbefales det også tiltak for å sikre at skjerming ikke gjennomføres på en måte som i praksis utgjør isolasjon, og som gjør det mulig for pasientene å inngå i et sosialt fellesskap.

–Funnene om bruk av skjerming ved Sandviken er alvorlige. Samtidig vil jeg peke på at vi har gjort liknende funn om bruk av skjerming ved flere av våre besøk til psykisk helsevern. Disse funnene er dokumentert i temarapporten vår om skjerming, som nylig ble offentliggjort, sier Falkanger.

Problematisk bruk av tvangsmidler

I rapporten fra Sandviken ser ombudsmannen også nærmere på klinikkens bruk av transportbelter, der pasientene får på seg belter slik at muligheten til å bevege seg begrenses.

– Utbredt bruk av transportbelter gir en risiko for at mekanisk tvang normaliseres. Vår bekymring er at dette kan føre til at pasienter holdes lenger i belter, sier Falkanger.

Det ble også avdekket at spytthetter noen ganger brukes under beltelegging for å dekke til pasienters ansikt.

– Slikt utstyr kan være ydmykende og fremkalle angst, spesielt der pasienten samtidig er fastspent til en belteseng. Vi fraråder derfor bruk av spytthette, understreker Falkanger.

Behov for styrket tvangsforebygging

Klinikken har gjort et viktig arbeid for å sikre pålitelige tvangstall, blant annet ved å lage sitt eget kvalitetsregister. Samtidig fremkom få refleksjoner omkring mulige årsaker til høy og økende bruk av tvangsmidler. Funnene på Sandviken tydet på en lav vilje til å se kritisk på i hvilken grad egen atferd, holdninger og praksis virker inn på tvangsbruken.

–Vi mener det er viktig at klinikken ser grundigere på sin egen praksis og hva den kan gjøre for å redusere den høye bruken av tvang, sier Sivilombudsmannen.