Lillestrøm sentralarrest

Lillestrøm sentralarrest

Rolleblanding mellom legevakt og politi på Lillestrøm

Helseundersøkelser som begjæres av politiet i Lillestrøm betraktes både av politiet og av legevakten som en sakkyndig oppgave. - Uheldig og rolleblanding, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Forebyggingsenheten gjennomførte et uvarslet besøk til Lillestrøm sentralarrest 2. februar i år. Arresten har status som primærarrest i Romerike politidistrikt og har 10 celler.

I dag, 21. april 2015, publiseres Sivilombudsmannens rapport fra besøket til Lillestrøm sentralarrest.

– Helhetsinntrykket fra besøket er at sentralarresten ledes og drives på en solid måte, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Rapporten peker blant annet på som positivt at politiet har en lav terskel for å fremstille syke arrestanter for legevakten. Samtidig tydet samtaler med politi, legevakt og en gjennomgang av arrest- og pasientjournaler på at både politi og legevakt ser på helseundersøkelsene som en «klarering» for arrest.

Det er viktig å skille mellom sakkyndige oppgaver og helsetjenester.

– Det er viktig å skille mellom sakkyndige oppgaver og helsetjenester. Legevakten bør sikre at de aldri utfører medisinske undersøkelser som er, eller oppfattes å være, en godkjenning av selve arrestoppholdet. Politiet må i sin praksis respektere legens rolle som uavhengig helseyter. Dette er blant annet nedfelt i FNs prinsipper om medisinsk etikk fra 1982, sier Aage Thor Falkanger.

Trangt og mørkt på cella

Forebyggingsenheten fant at det forekommer at tre eller fire arrestanter deler en seks kvadratmeters celle.
– Selv om dette er unntaksvis, bør ikke dette skje. I slike tilfeller bør politiet vurdere løslatelse, sier sivilombudsmannen.

I rapporten pekes det også på manglende dagslys inn i cellene og at det ikke er klokke i noen av dem. Dette kan gi den arresterte problemer med å skille mellom natt og dag.

Færre unge i arrest

Tall fra politiet viser at hyppigheten og varigheten på opphold i politiarrest for mindreårige har gått ned. Det var 30 barn i arrest i 2013, og 16 i 2014. Et tett og godt samarbeid med barnevernet som er lokalisert i samme bygg, fører ofte til at arrester av mindreårige unngås.