Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark

Påpeker mangler ved psykiatrisk avdeling på Sykehuset Telemark.

Sivilombudsmannen påpeker flere mangler ved bygningene, tilbud til pasientene og rutiner for vedtak om behandling uten pasientenes samtykke ved Sykehuset Telemark. Forebyggingsenheten besøkte sykehuset i april i år.

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ved tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse besøker alle steder der personer er frihetsberøvet med mål om å forebygge risiko for tortur og umenneskelig behandling. 8.-10. april 2015 gjennomførte forebyggingsenheten sitt andre besøk innen psykisk helsevern, til Sykehuset Telemark i Skien. Rapporten fra forebyggingsenhetens besøk til Sykehuset Telemark i Skien er publisert 10. september 2015.

Besøket omfattet sykehusets avdeling for alderspsykiatri, avdeling for akuttpsykiatri og avdeling for rehabilitering. Under besøket ble det gjennomført samtaler med ledelsen, ansatte og pasienter, gjennomgang av dokumentasjon og en befaring av de psykiatriske avdelingene. Funnene og anbefalingene er oppsummert i en rapport etter besøket, og dekker flere områder, herunder bruk av tvangsmidler, pasientrettigheter, fysiske forhold, ransaking og aktivisering.

Bygning i dårlig forfatning

I besøksrapporten dokumenteres blant annet at avdeling for rehabilitering, sikkerhetsenhet 3A framstod i dårlig forfatning.  Det var tegn på mugg og vannskader i en av fellesdusjene. Sikkerhetsenheten hadde ikke aktivitetsrom, treningsrom eller bibliotek som kunne brukes av beboerne. Pasientene ved sikkerhetsenheten har ikke tilgang til et eget avskjermet uteområde, hage, ballbane, balkong eller veranda. Det kom under besøket frem at de fysiske forholdene og lav bemanning medførte at pasienter ved sikkerhetsenheten ikke alltid får tilgang til daglig friluft og fysisk aktivitet. Dette er bekymringsfullt og det vises blant annet til at det er et minstekrav om en times uteaktivitet daglig for alle innsatte i norske fengsler, som i likhet med pasienter under tvungent psykisk helsevern, er fratatt friheten. Situasjonen er ytterligere alvorlig siden pasientene på sikkerhetsavdelingen i gjennomsnitt har lenger opphold enn de øvrige pasientene på Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Ikke informert om vedtak

I rapporten pekes det også på at dokumenter fra avdeling for alderspsykiatri tilsa at det ikke informeres om alle vedtak og at pasienter som har fått vedtak om behandling uten eget samtykke i noen tilfeller får medikamenter skjult i mat eller væske uten deres vitende. En slik praksis innebærer et alvorlig inngrep overfor den enkelte og kan medføre en risiko for umenneskelig behandling.

Det manglet synlig informasjon om kontrollkommisjonen, fylkesmannen og Sivilombudsmannen i døgnseksjonene, og pasientene var ikke alltid kjent med sine rettigheter. Kontrollkommisjonen opplyste også at de ikke får mulighet til å snakke alene med alle pasienter. Dette kan svekke pasientenes reelle mulighet til å ta sin sak opp med kontrollkommisjonen.

Anbefalinger til sykehuset

På bakgrunn av funnene anbefales Sykehuset Telemark blant annet å sikre at de fysiske forholdene legger til rette for helsefremmende terapeutiske tiltak og forebygger umenneskelig behandling. Sykehuset bør også sikre at pasienter ved sikkerhetsenheten får tilgang til daglig friluft og fysisk aktivitet. Pasientene bør alltid få muntlig og skriftlig beskjed om tvangsvedtak og den konkrete begrunnelsen for vedtaket. Dersom pasientens helsetilstand  er slik at vedkommende ikke er i stand til å motta denne informasjonen, bør pasienten informeres igjen når han eller hun er bedre i stand til å forstå.

Sykehuset er bedt om å orientere Sivilombudsmannen om oppfølgingen av rapportens anbefalinger innen 1. desember 2015.