Politihuset i Tønsberg

Tønsberg sentralarrest

I dag, 4. desember 2014, publiserer Sivilombudsmannen sin rapport fra to besøk til Tønsberg sentralarrest i oktober 2014.

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse gjennomførte besøkene til Tønsberg sentralarrest 14. og 20. oktober. Det første besøket var varslet og det andre var uvarslet.

Rapporten inneholder flere anbefalinger. En av disse er at politiet, sammen med kriminalomsorgen, gjennomgår rutiner for informasjonsflyt og samhandling ved overføring til fengsel, for å sikre at sårbare arrestanter ivaretas på en trygg måte.

Arrestanter bør også sikres daglig tilgang til luft og dagslys samt en reell mulighet til bevegelse.

Under besøket så forebyggingsenheten også nærmere på de fysiske forholdene i arresten og anbefaler at politiet ser på muligheten for å oppgradere flere celler, blant annet ved å sikre god lyssetting og klokke på cellene. Arrestanter bør også sikres daglig tilgang til luft og dagslys samt en reell mulighet til bevegelse.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble opprettet våren 2014 som følge av at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll.

Enheten har som oppgave å forebygge tortur og umenneskelig behandling for mennesker som er fratatt friheten, ved regelmessige besøk til blant annet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner, barnevernsinstitusjoner og utlendingsinternat.