Ullersmo fengsel

Sivilombudsmannen svært bekymret for isolerte innsatte ved Ullersmo.

Innsatte på isolasjon i Ullersmo fengsel er alene mer enn 23 timer i døgnet, har begrenset menneskelig kontakt, lever under kritikkverdig hygieniske forhold og det mangler overordnet ansvar for oppfølging av isolerte. Flere innsatte sier også at de er redde.
– Svært bekymringsfullt, sier sivilombudsmannen etter et besøk til fengselet.

Oppfølging

Rapporten fra besøket er offentlig og kan leses på Sivilombudsmannens nettsider. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Ullersmo fengsel 29.– 31. august 2017. Datoen for besøket ble ikke oppgitt på forhånd. Ullersmo fengsel har et høyt sikkerhetsnivå og hadde på besøkstidspunktet omtrent 200 innsatte fordelt på 16 avdelinger. – Med den kunnskapen som foreligger om isolasjon og risiko for selvmord, selvskading og utvikling av alvorlige psykiske lidelser er jeg bekymret for ivaretagelsen av isolerte innsatte ved Ullersmo fengsel, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Isolert

I rapporten kommer det frem at innsatte som var plassert på den restriktive avdelingen Z-Øst var alene på cellen i 23 timer eller mer i døgnet. Avdelingen var gjennomgående preget av meget dårlige fysiske forhold, begrenset menneskelig kontakt, lite meningsfulle aktiviteter og fravær av tiltak for å bryte isolasjonen som de innsatte var underlagt.  Videre syntes det å mangle et overordnet ansvar for de som var isolerte over lengre tid.  Helsetjenesten hadde ikke en fast rutine for å følge opp innsatte som var isolerte.. Under befaringen på restriktiv avdeling besøkte forebyggingsenheten celler hvor de hygieniske forholdene var svært kritikkverdige. Heller ikke innsatte som hadde oppholdt seg på disse cellene syntes å ha fått tilstrekkelig oppfølging og ivaretagelse av fengslet eller helseavdelingen. Informasjon under besøket tydet på at lav bemanning bidro til å begrense oppfølgningen av de isolerte. Ved flere avdelinger var innsatte som ikke hadde arbeidstilbud, låst inne på cellene større deler av dagen, i strid med internasjonale anbefalinger.

Mangelfull dokumentasjon ved opphold på sikkerhetscelle

Besøket avdekket også mangler og feil i dokumentasjonen av vedtak og tilsyn med innsatte som oppholdt seg på sikkerhetscelle. Logg ble ført i ulike systemer og systemene manglet etterprøvbarhet. Samlet sett fremstod Ullersmo fengsels rutiner for dokumentasjon av vedtak og tilsyn ved bruk av sikkerhetscelle som svært mangelfulle. – Bruk av sikkerhetscelle er ett av de mest inngripende tiltak et fengsel kan bruke overfor en innsatt og det skal alltid fattes vedtak for at et slikt inngrep skal være lovlig. Manglende oversikt over vedtak og tilsynslogg er alvorlig, sier sivilombudsmannen.

Utrygghet

Flere av de innsatte på Ullersmo følte seg ikke trygge. Mange opplevde at det var lav tilstedeværelse av betjenter. Videre ble det fremhevet at særlig den fysiske utformingen av fengselets nyeste avdeling, post 4, var med på å skape uønsket avstand mellom ansatte og innsatte, og at dette påvirket trygghetsfølelsen både hos ansatte og innsatte. -Tilstedeværelsen av betjenter er viktig for å sikre tryggheten til både innsatte og ansatte. Uten fysisk tilstedeværelse i fellesskapet, luftegården og på andre områder hvor innsatte ferdes er det vanskelig for ansatte å forebygge konflikter, å holde oversikt over avdelingene og å få et godt forhold til de innsatte. Det er viktig at ledelsen sikrer at det er et tilstrekkelig antall ansatte på alle avdelinger, sier Aage Thor Falkanger.