Regional sikkerhetsavdeling St. Olavs Hospital (Østmarka). Foto: Sivilombudet

Ny rapport fra besøk til regional sikkerhetsavdeling – Østmarka i Trondheim

Sivilombudet har publisert en ny rapport fra besøk ved regionale sikkerhetsavdelinger, denne gangen fra Regional sikkerhetsavdeling Østmarka, St. Olavs hospital i Trondheim. I rapporten ser Sivilombudet blant annet nærmere på bruk av belter overfor pasientene og restriksjoner i deres rett til kontakt med omverdenen.

Les rapporten her:

Sivilombudet gjennomførte et besøk til St. Olavs hospital, Regional sikkerhetsavdeling (Østmarka) 26.–28. september 2022. Avdelingen utreder og behandler personer med alvorlig sinnslidelse og samtidig aggresjons- eller voldsproblematikk. Besøket var ett av tre til regionale sikkerhetsavdelinger som Sivilombudet gjennomførte høsten 2022. Rapporten fra besøket til Dikemark er tidligere publisert, mens en rapport fra Sandviken Regional sikkerhetsavdeling kommer senere i år.

Risiko for unødvendig lange beltelegginger

Bruk av mekaniske tvangsmidler (belter) er svært inngripende, og skal kun brukes når det foreligger en nødrettsliknende situasjon, og avsluttes straks faren for skade ikke lenger er til stede.

– Våre funn tydet på at personalet ikke alltid foretok en løpende og aktiv vurdering av om beltene skulle tas av, slik regelverket krever. Vi er bekymret for at beltene i noen tilfeller ble beholdt på lenger enn nødvendig. I forbindelse med en undersøkelse vi nylig gjorde av bruk av belter i tvungent psykisk helsevern generelt, fant vi tilsvarende feil, noe som gjør oss bekymret, sier sivilombud Hanne Harlem.

Strenge husordensregler og generelle begrensninger i tilgangen til egen mobil

Husordensreglene ved Regional sikkerhetsavdeling Østmarka var strenge og svært detaljerte. Flere av reglene gikk langt i å begrense pasientenes selvbestemmelsesrett uten at de var godt nok begrunnet i sikkerhetsbehov. Husordensreglene regulerte blant annet tilgang til internett og egen mobiltelefon, pasientenes bekledning og forbød pasientene å ligge i møblementet på stuen. Pårørende fikk ikke innsyn i husordensreglene.

– Slik detaljregulering kan bidra til økt frustrasjon og konflikter, som igjen kan føre til økt bruk av tvang, påpeker Harlem.

Pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern har i utgangspunktet rett til å benytte mobiltelefon. På Regional sikkerhetsavdeling Østmarka ble pasientenes mobiltelefoner oppbevart av personalet, i tråd med avdelingens egne husordensregler. Pasientene hadde i utgangspunktet ikke tilgang til egen mobil, pc eller nettbrett med mindre noe annet ble spesielt avtalt. Lovverket åpner for at det kan fattes vedtak om begrensninger i pasienters kontakt med omverdenen, men ikke for et generelt forbud.

– Dette er mennesker som allerede er fratatt friheten ved innleggelse, og ytterligere begrensninger må være nødvendige, forholdsmessige og konkret begrunnet, sier sivilombud Hanne Harlem. – Å nekte pasienter kontakt med omverdenen via privat mobiltelefon er inngripende og må begrunnes konkret overfor den enkelte pasient.

St. Olavs hospital har frist til 15. mai 2023 med å melde tilbake om hvordan de har fulgt opp anbefalingene i rapporten.

Om besøket fra Sivilombudet

Sivilombudet besøkte de to døgnenhetene som utgjør regional sikkerhetsavdeling Østmarka. Det var ni personer som var innlagt ved avdelingen på besøkstidspunktet. Besøket ble innledet med en befaring av avdelingen. Vi gjennomførte samtaler med pasienter, miljøpersonell på dag/kveld og natt, behandlere og ledere. Det ble også innhentet dokumenter fra sykehuset.

Sivilombudet

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Det omfatter blant annet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud, tjd@sivilombudet.no, tlf. 98435516

Les rapporten og følg med på oppfølgingen her: Besøk til St. Olavs hospital, Regional sikkerhetsavdeling (Østmarka)