Halden fengsel. Foto: Sivilombudet

Rapport fra Sivilombudets besøk i Halden fengsel

Høy grad av isolasjon og rutinesvikt i helseoppfølgingen i Halden fengsel. Dette kommer frem i Sivilombudets rapport etter et besøk til fengselet 17.–19. oktober 2023.  Sivilombudet ser alvorlig på funnene.

Les rapporten her: Besøk til Halden fengsel

Sivilombudet har en rekke anbefalinger etter besøket, som fengselet må gi en tilbakemelding på oppfølgingen av innen 30. august 2024.

Omfattende innlåsing på celle

Et av funnene i rapporten er at flere var innelåst på cellen i mer enn 19 timer i døgnet, selv om de ikke hadde vedtak om utelukkelse eller var ilagt isolasjon av retten.

Fengselet hadde de siste årene gjennomført store reduksjoner i antall ansatte på jobb og dermed færre betjenter til å følge opp de innsatte. Innsatte hadde også mistet flere tilbud, og det var blant annet ikke lenger mulig å ta utdanning på universitet eller høgskole.

–  Vår gjennomgang tyder på at redusert bemanning bidro til at mange innsatte opplevde omfattende innlåsing, mindre aktivitet og redusert menneskelig kontakt, sier sivilombud Hanne Harlem.

Innsatte ble flyttet fra alminnelige fellesskapsavdelinger til den restriktive avdelingen med langt mer innlåsing og mindre tilbud uten at det ble fattet vedtak. I tillegg plasserte fengselet innsatte på egne forsterkede celler isolert fra andre avdelinger uten at det ble fattet vedtak om dette. Noen satt i flere uker på en slik forsterket celle.

–  Fengselet kan ikke flytte innsatte slik at den enkelte helt eller delvis utelukkes fra fellesskapet uten vedtak som viser at vilkårene for utelukkelse er til stede. Begrunnelsen for og formålet med inngrepene må dokumenteres, sier sivilombud Hanne Harlem.

Kontakt med venner og familie

Kontakt med omverdenen er viktig både for innsatte og pårørende. Det kan dempe opplevelsen av isolasjon og bidra til å opprettholde relasjoner som er viktig for en god tilbakeføring til samfunnet. Det kan også være et godt tiltak for å bedre innsattes psykiske helse, og forebygge selvmord. Samlet syntes fengselet å legge til grunn for strenge begrensninger i tilgangen til kontakt i form av telefonsamtaler, videosamtaler og besøk.

Mangelfull helsekartlegging og risiko for uforsvarlig medisinhåndtering

I rapporten skriver Sivilombudet videre at det var sen og mangelfull helsekartlegging av nyinnsatte. På besøkstidspunktet var det store mangler i oppfølgingen av isolerte innsatte.  Måten medisiner ble oppbevart og utdelt på, medførte risiko for at innsatte ikke fikk medisiner, fikk feil dose eller fikk medisiner de ikke skulle hatt.

Sivilombudets rapport

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Det omfatter blant annet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Halden fengsel åpnet i 2010 og har 228 fengselsplasser for menn på høyt sikkerhetsnivå.

Sivilombudets besøksrapport nr. 77 om Halden fengsel inneholder funn og anbefalinger innenfor følgende områder:

  • Fengselshverdagen, som omfatter temaer som dagtilbud, trygghet og bruk av tolk. Innsattes kontakt med omverden
  • Innlåsing på celle og isolasjon
  • Bruk av sikkerhetscelle, håndjern og gjennomføring av kroppsvisitasjoner
  • Kartlegging og forebygging av risiko for selvskading og selvmord
  • Evaluering i etterkant av dødsfall
  • Forvaringsdømte
  • Innsattes helserettigheter, herunder helsekartlegging ved innkomst, systemet for kontakt med helseavdelingen, medisinhåndtering og oppfølging av isolerte innsatte