Sivilombudet alvorlig bekymret for langvarig beltelegging ved Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold skiller seg tydelig ut nasjonalt med flere svært langvarige beltelegginger av pasienter. Sakens alvor gjør at Sivilombudet har bedt om oppfølging fra sykehuset innen kort tid.

Les brevet fra Sivilombudet her:

Sivilombudet har undersøkt langvarige beltelegginger ved sikkerhetsseksjonen ved Sykehuset i Østfold, og innhentet dokumentasjon fra sykehuset.  Ombudet har også innhentet oversikt over beltelegginger fra sikkerhetsposter ved andre sykehus i landet.

– Vi er bekymret for de langvarige belteleggingsforløpene ved sikkerhetsseksjonene ved sykehuset Østfold og har bedt om et møte med ledelsen ved sykehuset. Vi ber om en skriftlig redegjørelse for hva de vil gjøre for å sikre at sykehuset ikke bryter pasienters grunnleggende rettigheter. Pasienter kan bare holdes fastbundet i belteseng så lenge det er uomgjengelig nødvendig, sier sivilombud Hanne Harlem.

Lagt i belteseng i flere uker

–Å spenne pasienter fast med belter er et svært inngripende tiltak og kan påføre pasienter alvorlige helseskader. Det gir også en høy risiko for umenneskelig og nedverdigende behandling, sier Harlem.

I 2023 hadde sikkerhetsseksjonene ved Sykehuset Østfold fire langvarige beltelegginger av fire forskjellige pasienter. En av belteleggingene varte i omtrent 12 døgn (302 timer), og to andre i 40 døgn (957 timer) og 41 døgn (982 timer), mens den siste var pågående og hadde vart i 22 døgn (528 timer) da sykehuset formidlet tallene til Sivilombudet. Sivilombudets vurdering er at sykehusets håndtering av belteleggingsforløp innebærer en høy risiko for krenkelse av forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3.

Kritisk til kontrollkommisjonen

Som ledd i undersøkelsen har Sivilombudet stilt sykehuset og den lokale kontrollkommisjonen flere spørsmål om bruken av tvangsmidler ved sikkerhetsseksjonene.

–Både sykehuset og kontrollkommisjonen har besvart våre spørsmål, men ingen av svarene var egnet til å berolige oss, sier sivilombud Hanne Harlem.

Saken er opprettet på grunnlag av sivilombudsloven § 17 andre ledd. Bestemmelsen gir ombudet adgang til «å foreta undersøkelser» med sikte på å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

I 2022 kritiserte Sivilombudet kontrollkommisjonene for å ikke oppdage ulovlig bruk av belter: Beltelegging i psykisk helsevern: Bekymringsfulle mangler ved kontrollkommisjonenes vedtak

Hva er beltelegging?

Belter brukes for å hindre pasientens bevegelsesfrihet i nødsituasjoner. Beltene kan være fastmontert på en belteseng hvor pasienten ligger på ryggen og får et belte over brystet og et belte over hver arm og hvert ben.

Psykisk helsevernloven slår fast at belter, remmer og skadeforebyggende spesialklær er lovlige mekaniske tvangsmidler innen psykisk helsevern. Men da må lovens vilkår være oppfylt, og det skal løpende vurderes og dokumenteres om det fremdeles er tvingende nødvendig å holde pasienten i belter.

Sivilombudet har også tidligere kritisert langvarig bruk av mekaniske tvangsmidler etter å ha gjennomført besøk til de to sikkerhetsseksjonene ved Sykehuset Østfold HF i 2018. I rapporten kritiserte ombudet langvarig bruk av belter over flere døgn, uten at det var gjort dokumenterte vurderinger av om vilkårene var til stede mens belteleggingene pågikk.