2018

Høringsuttalelse om endringer i offentleglova, sivilombudsmannsloven m.m.

Høring – NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

The Norwegian NPM’s submission to the UN Committee Against Torture’s 63rd session – Information regarding the Norwegian Government’s implementation of the Convention

2017

Høring om utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda

Høring NOU 2016:24 – ny straffeprosesslov – 31. mai 2017

Høring – forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Høring – endringer i utlendingsforskriften – underholdskravet i familieinnvandringssaker

2016

Høring om utkast til strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring

Høringsuttalelse – retningslinjer til utelukkelse etter straffegjennomføringsloven § 37

Høring om erfaringer med forvaltningsloven

Høring om forslag til ny kommunelov

Høring om forslag til ny domstollov

Høring om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling

Høring om forslag til ny lov om statens ansatte

Høring om evaluering av offentleglova

Høring om forslag til sentral arrestinstruks

Høring om forslag til endringer i psykisk helsevernloven om adgang til rutinemessig ransakinger av pasienter mv.

2015 

Høring om forslag til endringer i regelverket om rett til pleiepenger ved syke barn i folketrygdloven kapittel 9

Høring om omorganisering av kriminalomsorgen og enderinger i straffegjennomføringsloven mv.

Høring om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven

Høring om ny skatteforvaltningslov

Høring om endring i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv.)

2014

Høring om ny nemdsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

2013

Høring om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

Høring om ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Høring om endring av eForvaltningsforskriften

Høring om utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme

Høring om revisjon av retningslinjer om tilsynsrådenes virksomhet

Høring om tjenesteutsetting av mottak av søknader om oppholdstillatelse

2012

Høring om forslag til endringer i forvaltningsloven – digital kommunikasjon som hovedregel

Høring om INFOFLYT-utvalgets rapport

Høring om valgfri protokoll til FNs torturkonvensjon

Høring om NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling

Høring om NOU 2011:19 Ny våpenlov “Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov”

Høring om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger

2011

Høring om EMD-reformen

Høring om etterkontroll av utvidelsen av fremstillingsfristen for fengsling

Høring om forslaget til endring av forskrift til opplæringslova § 10-2 “Full skyssgodtgjørelse”