Besøk til steder for frihetsberøvelse

Før besøk

Hvert besøk starter med innhenting av informasjon fra en rekke kilder. Dette inkluderer blant annet informasjon om stedet som skal besøkes fra tilsynsmyndigheter og andre relevante instanser. Sivilombudet har tilgang til alle nødvendige opplysninger av betydning for forholdene under frihetsberøvelse. Som hovedregel informeres ikke stedet om de eksakte datoene for besøket.

Under besøk

Under besøkene er det alltid hovedfokus på å ha private samtaler med de som er fratatt friheten. Disse samtalene er viktige for å få kunnskap om hvordan de menneskene som er på stedet opplever sin egen situasjon og stedet de er på.

Videre gjennomføres det samtaler med ansatte, ledelsen, helsetjenester og andre relevante parter. I tillegg til gjøres en befaring av stedet, og gjennomgang og analyse av dokumenter. Det er viktig å innhente informasjon fra flere kilder. Ved behov benyttes tolk.

Forebyggingsenheten på besøk i Kongsvinger fengsel
Besøk i Kongsvinger fengsel, august 2015.

Etter besøk

Hvert besøk oppsummeres i en rapport. Denne beskriver funn og risikofaktorer avdekket ved besøket. Videre inneholder rapporten Sivilombudets anbefalinger for å minske risikoen for at mennesker som er fratatt friheten skal bli utsatt for tortur og umenneskelig behandling.

Rapportene publiseres på Sivilombudets nettside og alle som ønsker kan lese dem.

Stedene forebyggingsenheten har besøkt gis en frist for å orientere Sivilombudet om oppfølging av anbefalingene. Disse publiseres også på Sivilombudets nettside. Norske myndigheter plikt til å vurdere Sivilombudets anbefalinger og innlede dialog om mulige gjennomføringstiltak.

Infografikk som beskriver 8 faser av Sivilombudsmannens besøk: 1:Forberede besøket og innhente informasjon, 2:Gjennomføre besøket, 3:Utarbeide besøksrapport med funn og anbefalinger, 4:Publisere besøksrapporten, 5:Stedet som ble besøkt følger opp besøksrapporten, 6:Stedet orienterer Sivilombudsmannen om sin oppfølging av besøksrapporten, 7:Inngå dialog med stedet, 8:Vurdere eventuelt nytt besøk til stedet i fremtiden.
Gangen i Sivilombudets forebyggingsbesøk.