• Forside
  • Aktuelt
  • Torturforebygging
  • Brev fra Sivilombudsmannen etter høring i Stortingets justiskomité 28. april 2015 om endringer i straffegjennomføringsloven

Brev fra Sivilombudsmannen etter høring i Stortingets justiskomité 28. april 2015 om endringer i straffegjennomføringsloven

Sivilombudsmannnen har 6. mai 2015 sendt et brev til Justiskomiteen på Stortinget med merknader etter høringen om Prop. 92 LS (2014-2015) Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat), samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015.

Sivilombudsmannen, ved forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse, deltok på Justiskomiteens høring 28. april 2015 og holdt et muntlig innlegg.

I et brev 6. mai 2015 utdyper Sivilombudsmannen sin merknad fra høringen om at det ikke er omtalt i proposisjonen hvordan Norges forpliktelser etter FNs torturkonvensjon skal ivaretas under soning i Nederland.

Brevet understreker også viktigheten av at avtalen mellom Norge og Nederland 2. mars 2015, er i tråd med Norges forpliktelser etter torturkonvensjonen.

Brevet til Justiskomiteen 6. mai 2015.

Sivilombudsmannens muntlige innlegg under høringen 28. april 2015 kan leses her.

Sivilombudsmannens høringsuttalelse i saken kan leses her.