Rapport fra besøk til Den skreddersydde enhet i Agder

Sivilombudet besøkte fire av Den skreddersydde enhets barnevernsavdelinger i Agder-regionen 1.–3. februar. Besøket gikk til avdelinger der barn bor alene på institusjon.

Les rapporten her:

Dette er den siste av i alt tre rapporter fra Sivilombudets besøk til barnevernsinstitusjoner i Agder denne våren. Kirsten Sandberg er setteombud for rapportene fra Agder. Sivilombud Hanne Harlem er inhabil i saker som gjelder Statsforvalteren i Agder ettersom hun er en nær venn av statsforvalter Gina Lund.

Risiko når barn bor alene

Ved samtlige avdelinger vi besøkte ved Den skreddersydde enhet bodde det ett barn alene sammen med ansatte. Alle hadde bodd alene i minst fire måneder, og ett av dem hadde bodd alene på sin avdeling siden 2017. Ingen av dem hadde et formelt vedtak om plassering i enetiltak.

– Selv om alle barna hadde bodd alene over tid, framgikk det bare av dokumentasjon for én av disse at det var gjort jevnlige vurderinger av om det var til ungdommens beste å bo alene. Det var også vanskelig å vurdere om ungdommenes syn på det å bo alene ble systematisk undersøkt. Det er viktig å ha en systematikk for å undersøke om det er det beste alternativet for barnet, sier setteombud Kirsten Sandberg.

Samlet sett fremstod det som at ungdommene hadde muligheter til å være sammen med jevnaldrende, og at de hadde kontakt med venner og familie. De hadde også muligheter til å bevege seg fritt og bruke mobiltelefonen sin.

Forebygging og bruk av tvang

Under besøket kom det fram at det var usikkerhet blant de ansatte om hvordan man skulle håndtere situasjoner der de måtte bruke fysisk makt fordi en ungdom var truende eller utagerte.

– På en institusjon hvor det bare bor én ungdom, vil det som regel kun være to ansatte til stede for å håndtere akutte faresituasjoner. Ansatte kan dermed ende opp med å bruke mer inngripende makt enn det som er nødvendig. Det gjør arbeidet med å forebygge konfliktfylte situasjoner enda viktigere, sier Kirsten Sandberg.

Besøk fra Sivilombudet

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Det omfatter blant annet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

Sivilombudet har også besøkt barnevernavdelinger ved Humana omsorg og assistanse region Kristiansand og Haraldsplass Serio Ung i Agder.