Diakonhjemmet Sykehus og Sykehuset Telemark følger opp anbefalinger etter forebyggingsbesøk

Begge sykehusene har iverksatt en rekke tiltak for å følge opp anbefalingene etter Sivilombudsmannens forebyggingsbesøk våren 2015.

Diakonhjemmet skal sikre bedre informasjon om tvangsvedtak og at pasienter får tilgang til å legge ved kommentarer i egen journal etter hendelser med bruk av tvangsmidler. På Sykehuset Telemark er det lagt planer for å renovere avdeling for alderspsykiatri, og sykehuset vil også gi pasienter mulighet til å vedlegge kommentarer til tvangsprotokollen.

Sivilombudsmannen gjennomførte besøk til Diakonhjemmet Sykehus i februar 2015 og Sykehuset Telemark i april 2015. Etter besøkene publiserte ombudsmannen besøksrapporter som beskriver funn og gir anbefalinger om tiltak for å redusere risiko for tortur og umenneskelig behandling. Sykehusene ble bedt om å gi ombudsmannen en orientering om hvordan de har fulgt opp anbefalingene etter besøkene.

Besøksrapporten fra Diakonhjemmet Sykehus.

Besøksrapporten fra Sykehuset Telemark.

Under besøk gjennomfører enheten private samtaler med pasienter, med særlig fokus på de som er tvangsinnlagt. I tillegg foretar enheten en befaring av sykehusfasilitetene, en dokumentgjennomgang og har samtaler med ledelsen og ansatte. Fokusområdene under besøk omfatter blant annet pasientrettigheter, tvangsbruk, ransaking, selvmordsforebygging og fysiske forhold.

Oppfølging på Diakonhjemmet Sykehus

I et brev 25. november 2015 beskriver Diakonhjemmet Sykehus hvordan det har fulgt opp anbefalingene som ble gitt etter besøket.

To eksempler på tiltak som er innført:

  • Sivilombudsmannen anbefalte at pasienter får muntlig og skriftlig informasjon om tvangsvedtak og tilgang til den konkrete begrunnelsen for vedtaket (journalnotatet).

Sykehuset har innført ny rutine for å sikre at pasienter får både muntlig og skriftlig informasjon om tvangsvedtak og begrunnelsen for vedtaket. Journalnotatet skal nå legges ved brevet til pasienten med tvangsvedtaket slik at pasienten også mottar informasjon om hvorfor tvangsvedtaket er fattet.

  • Videre ble det anbefalt at pasienter gis anledning til å vedlegge egne kommentarer til tvangsprotokollen etter en hendelse med bruk av tvang, og at de gis i innsyn i protokollen som gjelder deres hendelse.

Sykehuset vil nå skanne tvangsprotokollen inn i pasientens elektroniske journal. Slik vil alle opplysninger om bruk av tvangsmidler bli tilgjengelig for pasienten. Pasienten vil få mulighet til å gi kommentarer som også skannes og legges inn i den elektroniske journalen.

Oppfølging på Sykehuset Telemark

I et brev 19. november 2015 beskriver Sykehuset Telemark hvordan det har fulgt opp anbefalingene som ble gitt etter besøket.

To eksempler på tiltak som er innført:

  • Sivilombudsmannen påpekte etter besøket at avdelingen for alderspsykiatri var i en slik forfatning at det blant annet skapte utfordringer for pasientenes mulighet til å ivareta personvern og egenomsorg. Videre anbefalte enheten at de fysiske forholdene på sikkerhetsenheten ble forbedret. Enheten framstod i dårlig forfatning. Pasientene hadde heller ikke tilgang til et tilrettelagt uteområde eller veranda. Enkelte pasienter fikk derfor ikke daglig tilbud om aktivitet i friluft.

Sykehusets planer for oppgradering og renovering av avdeling for alderspsykiatri vil iverksettes i 2016. Sykehuset er også i gang med utredning og planlegging av et mer egnet bygg for sikkerhetsenheten og det vektlegges særlig å lage et tilrettelagt uteområde.

  • Ved bruk av tvang, bør pasienter ha anledning til å vedlegge kommentarer til tvangsprotokollen, og de bør ha rett til innsyn i tvangsprotokollen som gjelder deres hendelse.

Sykehuset har iverksatt nye rutiner for å gjøre pasienter oppmerksom på sin mulighet til å kommentere vedtak, og eventuelle kommentarer vil så bli skannet inn i journal.