Besøk til Bergen fengsel 2.-4. mai 2018

Sivilombudsmannen besøker Bergen fengsel 2. – 4. mai 2018. Besøket er en oppfølging fra besøket i 2014.

Oppfølging

Bergen fengsel har en total kapasitet på 258 innsatte, både kvinner og menn.  Det er et av de største fengslene i landet og har fire avdelinger, A, B , C og M med høyt sikkerhetsnivå. Sivilombudsmannen har tidligere besøkt Bergen fengsel under forebyggingsmandatet 4.-6. november 2014. Du kan lese rapporten og fengselets oppfølging her.

Forebyggende arbeid

Sivilombudsmannen besøker Bergen fengsel under forebyggingsmandatet. Formålet med besøket denne gangen er særlig er å undersøke forholdene for de innsatte og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av de som er fratatt friheten. Under besøket denne gangen vil det særlig undersøkes forhold  forbundet med innsattes psykiske helse og bruk av isolasjon. Under besøket gjennomføres samtaler med innsatte, ansatte, helsepersonell og ledelse. Private samtaler med de innsatte prioriteres. I tillegg gjennomgås dokumentasjon og fengselet befares.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket samt Sivilombudsmannens videre anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettside. Mandat Sivilombudsmannens ble tildelt forebyggingsmandatet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet foretar besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være med eller uten forhåndsvarsel.