Universitetssykehuset Nord-Norge ligger på Åsgård i Tromsø.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Sivilombudsmannen etter besøk til psykiatriske avdelinger ved UNN: - Har informert ledelsen om alvorlige funn.

- Funn under besøket til sykehusets psykiatriske avdeling er alvorlige og gir grunn til bekymring for pasientenes rettsikkerhet og ivaretakelsen av deres verdighet, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Oppfølging

En rapport om observasjoner, funn og anbefalinger gjort i forbindelse med Sivilombudsmannens forebyggingsenhets besøk til Universitetssykehuset i Nord-Norge i april i år er nå offentliggjort.

Rapporten viser blant annet mangler i prosedyrene for registrering av pasientskader, manglende vedtak for flere tilfeller av tvangsmiddelbruk og til dels store forskjeller i bruk av tvang mellom enhetene ved avdelingen. Det var et gjennomgående funn at det manglet klare skriftlige rutiner for sentrale prosedyrer og at det var store forskjeller mellom seksjonene i praksiser og rutiner. Blant annet manglet det felles rutiner for akuttpostene for opplæring av nye ansatte og for gjennomføring av ettersamtaler etter bruk av tvangsmidler. Rapporten peker også på at det i deler av virksomheten syntes å ha fått vokse frem en uheldig institusjonskultur.

– På besøkstidspunktet syntes det som om hverken klinikkens eller sykehusets ledelse i tilstrekkelig grad hadde tatt tak i disse forholdene. Det er viktig at sykehuset har spesiell oppmerksomhet rettet mot en svært utsatt pasientgruppe, sier Aage Thor Falkanger.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte et besøk til Universitetssykehuset i Nord-Norges enheter for psykisk helse 26.-28. april 2016. Sykehuset var varslet om at besøket ville finne sted i løpet av de nærmeste åtte ukene, men dato for besøket ble ikke oppgitt. Besøket omfattet tre akuttenheter, en rus- og psykoseenhet og en sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet med til sammen 52 sengeplasser. Det ble gjennomført samtaler med en rekke pasienter og et stort antall ansatte på flere skift ved enhetene. Det ble også gjennomført et møte med kontrollkommisjonen for sykehuset.

Sykehusets ledelse er informert om funnene og anbefalingene i rapporten i et eget møte.

Om Sivilombudsmannens forebyggingsenhet

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet undersøker om personer som er fratatt friheten, er utsatt for nedverdigende eller umenneskelig behandling.  Besøk til fengsler, arrester, psykisk helseverninstitusjoner og andre steder der noen er fratatt friheten skjer både varslet og uvarslet. Rapportene fra besøkene er offentlige og inneholder funn og anbefalinger. Forebyggingsmandatet ble lagt til Sivilombudsmannen av Stortinget i 2013, og er et resultat av Norges ratifisering av FNs tilleggsprotokoll mot tortur (OPCAT). Siden starten høsten 2014 har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkt 22 steder, hvorav fire institusjoner for psykisk helse.