Norgerhaven fengsel i Nederland. Foto: Sivilombudet

Sivilombudet deler erfaringer med leie av fengselsplasser i utlandet

I perioden 2015-2018 hadde Norge en avtale med nederlandske myndigheter om leie av fengselsplasser ved Norgerhaven fengsel i Nederland. Sivilombudet besøkte fengselet i 2016, og uttrykte klar kritikk av ordningen. Ombudet kom også med flere kritiske høringsuttalelser. Sivilombudet ble i februar 2022 invitert til å dele erfaringer på en internasjonal konferanse i Kosovo.

Temaet for konferansen 15. februar 2022 var forhandlinger om en avtale mellom Danmark og Kosovo  om leie av 300 fengselsplasser i Kosovo.

Leie av fengselsplasser i utlandet
Avtalen mellom norske og nederlandske myndigheter om leie av 242 fengselsplasser ble undertegnet i september 2015. Avtalen utløp i 2018.

Sivilombudet ga flere høringsuttalelser i prosessen.

Sivilombudet mente blant annet at opprettelsen av «norske» soningsplasser i Nederland reiste en rekke problemstillinger om ivaretakelsen av de innsatte og deres rettigheter og utfordret Norges forpliktelser etter FNs torturkonvensjon, til å forebygge, hindre og straffeforfølge tortur og umenneskelig behandling av personer.

I september 2016 besøkte Sivilombudets forebyggingsenhet Norgerhaven fengsel og utarbeidet en besøksrapport i etterkant av besøket. I rapporten ble det blant annet påpekt at straffegjennomføring i en annen stat ikke frigjør Norge fra ansvaret for å forhindre menneskerettighetsbrudd. Videre ble det understreket at det er avgjørende å sikre at det ikke oppstår rettslige tomrom som undergraver innsattes menneskerettighetsvern.

Les høringsuttalelsene fra Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen) her:

  1. Sivilombudets merknader til forslag om å gi lovhjemmel til straffegjennomføring i annen stat (27.02.2015)
  2. Sivilombudets muntlige høringsuttalelse 28. april 2015.
  3. Merknad fra Sivilombudet etter høring i Stortingets Justiskomite 28. april 2015.  
  4. Rapport fra Sivilombudets besøksrapport til Norgerhaven fengsel 2016
  5. Straffegjennomføring i Nederland og Norges forpliktelser etter FNs torturkonvensjon.  Artikkel i Sivilombudets årsmelding for 2015.