• Forside
  • Årsmeldingen 2008
  • Kap. IV – Saker der ombudsmannen har gjort forvaltningen oppmerksom på mangler ved lover, forskrifter eller praksis

Kap. IV – Saker der ombudsmannen har gjort forvaltningen oppmerksom på mangler ved lover, forskrifter eller praksis

Gjennom arbeidet med klagesaker og saker tatt opp av eget tiltak blir jeg oppmerksom på mangler ved lover, forskrifter eller administrativ praksis.

Det fremgår av ombudsmannsloven § 11 at jeg da kan gjøre forvaltningen oppmerksom på dette. Disse tilfellene skal nevnes i den årlige meldingen til Stortinget, jf. ombudsmannsinstruksen § 12 annet ledd.

I løpet av 2008 har jeg i 33 saker bedt et forvaltningsorgan vurdere endringer eller tilføyelser til lover og forskrifter eller omlegging av administrativ praksis. Av disse sakene er 18 referert i årsmeldingens kapittel V:

Sak nr. 3      Innsyn i eiendomsskattetakstgrunnlag og eiendomsskattetakst (ombudsmannssak 2007/1070)

Sak nr. 5      Dokumentinnsyn – «særlige rådgivere eller sakkyndige», meroffentlighet og saksbehandlingstid (ombudsmannssak 2007/1724)

Sak nr. 7      Saksbehandlingstiden ved klagebehandling av innsynssaker (ombudsmannssak 2008/1718)

Sak nr. 13    Mangelfull journalføring i sak om tilsetjing av barneombod (ombudsmannssak 2008/381)

Sak nr. 14    Arkivering og journalføring i saker om dokumentinnsyn (ombudsmannssak 2008/171)

Sak nr. 21    Tilsetting i undervisnings- og forskerstilling – universitetsloven §§ 6-3 og 6-5 – adgangen til å ansette i midlertidig stilling (ombudsmannssak 2007/827)

Sak nr. 27    ID-kort for tilsatte ved norske lufthavner – behandlingen av utenlandsk vandelsdokumentasjon (ombudsmannssak 2007/1398)

Sak nr. 32    Tilbakekall av kjøreseddel for drosje – kravet til bevisets styrke og undersøkelses- og begrunnelsesplikten (ombudsmannssak 2007/2434)

Sak nr. 46    Helsetilsynets behandling av klagesak om omgjøring av sykehjemsplass til plass i omsorgsbolig (ombudsmannssak 2006/1997)

Sak nr. 49    Statens legemiddelverks saksbehandling i klassifiseringssaker – spørsmål om enkeltvedtak og forskriftsendring (ombudsmannssak 2008/191)

Sak nr. 52    Sittetid i politiets arrester – forholdet til forskriftens krav om overføring innen to døgn m.v. (ombudsmannssak 2007/1097)

Sak nr. 57    Flere spørsmål tatt opp ved oppfølgningen av et ombudsmannsbesøk i Vadsø fengsel (ombudsmannssak 2007/1089)

Sak nr. 58    Oppfølgning av besøk i Skien fengsel (ombudsmannssak 2007/894)

Sak nr. 61    Oslo politidistrikts rutiner for mottak av søknader om behandlingsgebyr i utlendingssaker – saksbehandlingstid (ombudsmannssak 2007/276)

Sak nr. 64    Utlendingsnemndas behandling av begjæringer om utsatt iverksetting (ombudsmannssak 2006/2320)

Sak nr. 93    Sakskostnader – forholdet mellom forvaltningsloven § 36 og rettshjelpsloven § 3 mv. (ombudsmannssak 2006/1077)

Sak nr. 95    Krav om erstatning fra trygden etter refusjon i etterbetalt trygdeytelse (ombudsmannssak 2007/555)

En sak, om ligningsbehandlingen for 2005 og 2006 av krav om særfradrag for ekstra store sykdomsutgifter som følge av diabetes (ombudsmannssak 2007/1450), er referert i meldingens kapittel 1.5. «Særskilte meldinger til Stortinget».

I tillegg kommer 15 saker som ikke er referert nærmere i meldingen. Disse gjelder:

–         Vedtak om utelukkelse av klageren fra fritidsfellesskap i fengsel grunnet mistanke om forsøk på fremstilling av alkohol på cella. Ombudsmannen stilte bl.a. spørsmål ved egnetheten av luktprøve som bevis i denne typen saker og uttalte at kriminalomsorgen bør søke å finne frem til andre former for analyse som er bedre egnet til å avklare om alkohol er forsøkt fremstilt i det enkelte tilfellet (ombudsmannssak 2007/663).

–         Stønad fra folketrygden til anskaffelse av motorkjøretøy – saksbehandlingen i Nav. Arbeids- og velferdsdirektoratet ga uttrykk for at det på bakgrunn av denne saken kunne være grunn til å gjennomgå Navs rundskriv til folketrygdloven kapittel 21 om saksbehandlingen, med sikte på å gjøre det tydeligere i forhold til klageorganets myndighet til å overprøve underinstansens avgjørelse. Nav ble bedt om å vurdere om det også i rundskrivet bør fremgå hvordan klageorganet skal forholde seg til ny informasjon (ombudsmannssak 2007/1240).

–         Fornyelse av kystskippersertifikat. Spørsmål om et brev fra føreren til Sjøfartsdirektoratet ga arbeidsgiveren grunn til å ilegge advarsel. Ombudsmannen knyttet enkelte kommentarer til Sjøfartsdirektoratets saksbehandlingsrutiner (Ombudsmannssak2007/1253).

–         Tilsetjing av kontor- og personalsjef i ei kommune. Kommunen hadde ein munnleg tilsetjingsprosess der lite var nedteikna skriftleg, noko som er i strid med god forvaltningsskikk. Ombodsmannen hadde einskilde kommentarar til sakshandsaminga i kommunen (ombudsmannssak 2007/1913).

–         Regelverk om gebyrer for tømming av septiktanker mv. En kommune ble bedt om å gå igjennom sitt regelverk på nytt og foreta endringer (ombudsmannssak 2007/1976).

–         Pårørendes rett til innsyn i journalinnføringer foretatt før pasientrettighetsloven 2. juli 1999 nr. 63 trådte i kraft (1. januar 2001). Helse- og omsorgsdepartementet uttalte at tidligere gjeldende lov 13. juni 1980 om leger får anvendelse når pårørende ber om innsyn i de delene av en avdød pasients journal som er nedtegnet før 1. januar 2001, og at Helsetilsynet i fylket har den nødvendige kompetanse til å avgjøre klagesaker etter legeloven § 37 andre ledd og § 46 tredje ledd (ombudsmannssak 2007/2044).

–         Grunnstønad til fordyret kosthold ved familiær hyperkolestrolemi. Arbeids- og velferdsdirektoratet ble anbefalt å gjennomgå enkelte punkter i rundskrivet til folketrygdloven kapittel 6, bl.a. med sikte på å vurdere om det er nødvendig å klargjøre hvordan søknader om grunnstønad til fordyret kosthold ved diett vurderes og særskilt hvordan begrepet «ekstrautgifter» er å forstå i denne sammenheng (ombudsmannssak 2007/2220).

–         Rentekrav ved tilbakebetaling av renovasjonsgebyr.En kommune ble bedt om å vurdere å endre den kommunale forskriften om husholdningsavfall, da den syntes å være i uoverensstemmelse med forurensningsloven § 34 femte ledd annet punktum. Ombudsmannen uttalte bl.a. at slik forskriftsbestemmelsen lyder, gir den misvisende informasjon om gjeldende rett med hensyn til borgernes rettigheter ved for mye innbetalt gebyr (ombudsmannssak 2007/2433).

–         Sen saksbehandling ved et NAV lokalkontor. Kontoret ble bedt om å gjennomgå sine rutiner for registrering av dokumenter, samt rutinene for behandling av henvendelser fra ombudsmannen (ombudsmannssak 2008/215).

–         Utlendingsdirektoratets rutiner for underretning i utvisningssaker der utlendingen er representert ved fullmektig. Direktoratet informerte ombudsmannen om at konseptene til vedtak om henleggelser av utvisningssaker er endret, slik at det ikke skal være noen tvil omkring politiets plikt til å underrette fullmektigen (ombudsmannssak 2008/242).

–         Saksbehandlingen ved et NAV lokalkontor og forvaltningsenheten i fylket i forbindelse med krav om å få godkjent yrkesskade. Lokalkontoret og forvaltningsenheten ble bedt om sørge for å ha rutiner som sikrer at saksbehandlingen av enkeltsaker ikke svikter slik som denne saken hadde vist, samt å gjennomgå rutinene for registrering og behandling av henvendelser fra ombudsmannen (ombudsmannssak 2008/288).

–         Manglende rutiner for registrering og journalføring av dokumenter i eiendomsskattesaker i en kommune. På bakgrunn av ombudsmannens henvendelse endret kommunen sine rutiner slik at dokumenter i eiendomsskattesaker blir forsvarlig og lovmessig registrert og journalført (ombudsmannssak 2008/409).

–         Manglende svar på begjæring om innsyn hos en fylkesmann. Fylkesmannen ville gjennomgå praksisen for håndtering av innsynsbegjæringer på nytt, og ta skritt for å bringe sine journalføringsrutiner i tråd med en tidligere uttalelse fra ombudsmannen om journalføring av innsynsbegjæringer og svar på slike (ombudsmannssak 2008/1449).

–         Saksbehandling av begjæring om innsyn i en kommune. Kommunens praksis syntes å harmonere dårlig med offentlighetslovens regler om saksbehandlingstid. Kommunen ble bedt om å gjennomgå rutinene (ombudsmannssak 2008/1695).

–         Skattespørsmål i forbindelse med flytting fra Norge til Frankrike – manglende svar fra Skattedirektoratet. Skattedirektoratet beklaget at direktoratets egne retningslinjer for bruk av foreløpig svar og forsinkelsesmeldinger ikke ble fulgt i saken (ombudsmannssak 2008/2320).