Uttalelser

I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse vil Sivilombudet gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. Hun kan peke på at det er begått feil eller forsømmelse fra et forvaltningsorgan eller en tjenesteperson. Undersøkelsen kan også ende med at ombudet finner at det ikke er gjort feil.

De fleste uttalelsene er offentlige og legges ut fortløpende på nettsidene. Det forekommer likevel at uttalelser ikke blir publisert på grunn av personvernhensyn.

Frem til 1. juli 2021 var navnet vårt Sivilombudsmannen, og det vil derfor stå i tidligere uttalelser.

Oppføring av hytte i Tinn kommune

Saken gjelder oppføring av hytte i Tinn kommune. To naboer klaget til ombudsmannen bl.a. fordi de ikke hadde fått nabovarsel med korrekte opplysninger. De viste til at fylkesmannen ikke hadde vært på befaring og at det var feil av fylkesmannen å godta den omsøkte hyttas plassering og høyde, jf. plan- og bygningsloven (plbl.) § 70 nr. 1. Ombudsmannen hadde kritiske merknader til at det ikke var utsendt nabovarsel, til fylkesmannens manglende befaring og vurderingen etter plbl. § 70 nr. 1. Det ble videre uttalt at det var uklart hvilken betyding terrengoppfylling hadde for beregning av hyttas mønehøyde. Fylkesmannen ble bedt om å behandle saken på nytt.
Dato for uttalelse: 24.1.2008 Saksnummer: 2007/810 Publisert: 23.01.2008

Fellingstillatelse for elg for jaktsesongen 2006

Åmot kommune vedtok fellingstillatelser til et jaktvald for jaktsesongen 2006. Kommunen hadde i vedtaket, som fylkesmannen stadfestet, avveket fra det såkalte «minstearealet», som danner utgangspunktet for antall fellingstillatelser. Vedtaket om avvik fra minsteareal kan med bestemte krav til begrunnelsen gjøres med hjemmel i hjorteviltforskriften § 6. Verken kommunen eller fylkesmannen hadde vist til hensyn som var relevante etter bestemmelsen og ombudsmannen ba derfor fylkesmannen om å behandle saken på nytt.  Fylkesmannen tok ombudsmannens syn til etterretning og omgjorde sitt vedtak. Saken ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling.
Dato for uttalelse: 16.1.2008 Saksnummer: 2007/1029 Publisert: 15.01.2008

Ombudsmannens undersøkelse av Politiets utlendingsinternat på Trandum – særskilt melding til Stortinget

Ombudsmannen avga 15. februar 2007 en særskilt melding til Stortinget med hjemmel i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen § 12 annet ledd. Dokument nr. 4:1 (2006-2007) gjaldt ombudsmannens undersøkelse av en del forhold ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Bakgrunnen for undersøkelsen var et møte med Politiets utlendingsenhet høsten 2005 og et påfølgende besøk til utlendingsinternatet i mars 2006.
Dato for uttalelse: 15.2.2007 Saksnummer: 2006/225 Publisert: 04.12.2007