Uttalelser

I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse vil Sivilombudet gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. Hun kan peke på at det er begått feil eller forsømmelse fra et forvaltningsorgan eller en tjenesteperson. Undersøkelsen kan også ende med at ombudet finner at det ikke er gjort feil.

De fleste uttalelsene er offentlige og legges ut fortløpende på nettsidene. Det forekommer likevel at uttalelser ikke blir publisert på grunn av personvernhensyn.

Frem til 1. juli 2021 var navnet vårt Sivilombudsmannen, og det vil derfor stå i tidligere uttalelser.

Manglende oppfølging av ulovlig byggetiltak

Saken gjelder Kinn kommunes manglende oppfølging av et ulovlig oppført redskapshus. Kommunen forklarte mangelen på fremdrift i saken med at kapasitetsutfordringer gjorde det nødvendig å prioritere. Ombudsmannen har kommet til at kommunens oppfølging av den innklagede ulovlighetssaken er mangelfull. Den medgåtte saksbehandlingstiden så langt har vært for lang, og klageren i saken har ikke blitt holdt orientert eller fått svar i tråd med forvaltningsloven og god forvaltningsskikk. Ombudsmannen forutsetter at kommunen nå følger opp saken, og at kommunen bemanner byggesaksavdelingen og organiserer arbeidet slik at avdelingen kan oppfylle lovpålagte plikter om saksbehandlingstid, informasjon til borgerne under sakens gang og til å forfølge ulovlige forhold.
Dato for uttalelse: 25.11.2020 Saksnummer: 2020/2911 Publisert: 08.12.2020

Sak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Saken gjelder en kommunes avslag på en søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Ombudsmannen undersøkte om kommunen hadde foretatt en helhetlig vurdering av klagerens situasjon, hvor det også var sett hen til hvordan klagerens psykiske helseutfordringer påvirker hans forflytningsevne. Ombudsmannen har ikke funnet grunnlag for å konkludere med at kommunen har sett bort fra klagerens psykiske helseutfordringer i sin helhetsvurdering av saken. Det burde imidlertid gått frem av klagenemndas begrunnelse at alle klagerens helseutfordringer, og hvordan de påvirker hans forflytningsevne, var vurdert.
Dato for uttalelse: 27.11.2020 Saksnummer: 2020/2503 Publisert: 07.12.2020

Tillatelse til utsetting av fasan og rapphøns for hundetrening

Saken gjelder om det i en tillatelse til utsetting av fasan og rapphøns etter forskriften om fremmede organismer kan oppstilles vilkår for å ivareta dyrevelferden til fuglene som settes ut. Klima- og miljødepartementet opphevet flere vilkår i tillatelser gitt av Miljødirektoratet under henvisning til at dyrevelferd ikke er et direkte relevant hensyn etter regelverket om fremmede organismer. Ombudsmannen har kommet til at departementet la feil rettsanvendelse til grunn når vilkårene i de gitte tillatelsene ble opphevet under henvisning til at dyrevelferd for de utsatte fuglene ikke var et relevant hensyn. Ombudsmannen legger til grunn at de påklagde tillatelsene er effektuert, og at en fornyet vurdering derfor ikke vil kunne føre til en realitetsendring. Det forutsettes imidlertid at forvaltningen merker seg ombudsmannens synspunkter og legger disse til grunn ved behandlingen av fremtidige søknader om utsetting av fremmede organismer.
Dato for uttalelse: 12.11.2020 Saksnummer: 2019/4547 Publisert: 24.11.2020

Manglende behandling av klage på dispensasjonsvedtak

Saken gjelder manglende behandling av en klage på et dispensasjonsvedtak i Rissa kommune, nå Indre Fosen kommune. Kommunen hadde heller ikke tatt stilling til en begjæring om utsatt iverksetting av det påklagede vedtaket. Klagen datert 7. mars 2017 ble først behandlet etter at vi besluttet å undersøke saken i oktober 2018. Ombudsmannen har kommet til at kommunen ikke har fulgt reglene om saksbehandlingstid og foreløpig svar i forvaltningsloven § 11 a. Videre har kommunen ikke overholdt sin plikt etter forvaltningsloven § 42 til å vurdere begjæringen om utsatt iverksetting «snarest mulig». Ombudsmannen forutsetter at kommunen for fremtiden organiserer sitt arbeid på en slik måte at reglene i forvaltningsloven § 11 a og § 42 overholdes.
Dato for uttalelse: 6.2.2019 Saksnummer: 2018/3029 Publisert: 24.11.2020

Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 – spørsmål om vedtaket er endret til gunst for en part

Saken gjelder krav om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 etter at Stiftelsestilsynet opphevet sitt vedtak om å oppheve en urådighetsklausul på en fritidseiendom. Bakgrunnen for kravet om sakskostnader var at klagerens far søkte om å få opphevet urådighetsklausulen, og fikk dette innvilget. Klageren påklaget vedtaket, men før klagebehandlingen var ferdig trakk faren søknaden sin. Stiftelsestilsynet opphevet deretter vedtaket om å fjerne urådighetsklausulen. Stiftelsesklagenemnda kom til at vedtaket ikke var «endret til gunst» for klageren, blant annet fordi omgjøringen ikke nødvendigvis betyr at saken er endelig avsluttet i klagerens favør, og fordi endringene ikke bygger på noen vurdering av realiteten i klagerens anførsler. Ombudsmannen er kommet til at Stiftelsestilsynets opphevelse av sitt tidligere vedtak var en endring til gunst for klageren. Stiftelsesklagenemndas avgjørelse bygger derfor på en uriktig rettsanvendelse. Ombudsmannen ber om at klagen over avslag på dekning av sakskostnader behandles på nytt.
Dato for uttalelse: 18.11.2020 Saksnummer: 2020/1663 Publisert: 23.11.2020