Arbeidsområde torturførebygging

Under førebyggingsmandatet kan Sivilombodet besøkje alle stader der menneske er, eller kan vere, fråtekne fridomen. Dette inkluderer både offentlege og private institusjonar og stader.

Sivilombodet besøkjer fengsel, politiarrestar, utlendingsinternat, institusjonar innan psykisk helsevern og barnevernsinstitusjonar. Sivilombodet kan òg besøkje stader der menneske blir mellombels fråtekne fridomen, til dømes under transport med bil eller fly, avhøyrsventerom eller legevakter.

Sivilombodet har tilgang til alle stader der menneske er fråtekne fridomen og til all informasjon som er relevant for tilhøva for desse menneska. Sjå oversikta over besøk under førebyggingsmandatet.

Oversikt over førebyggingseininga sine besøk.

 

Grafikk som viser hvilke sektorer som er omfattet av forebyggingsmandatet: 65 Fengsler og overgangsboliger, ca 130 Politiarrester og steder med avhørsceller, ca 20 av Tollvesenets lokaler for tilbakeholdelse, 1 Tvungen omsorg i institusjon, 9 Arrestlokaler i forsvaret, 17 Institusjoner for tvangsbehandling av personer med rusmiddelproblemer, ca 1000 Sykehjem, 1 Utlendingsinternat(Trandum), 120 Psykisk helsevernsinstitusjoner og ca 150 Barnevernsinstitusjoner.